MATEMATİK BAŞARISI VE GÖRSEL MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE OKUDUĞUNU ANLAMANIN ARACI ROLÜ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-18 13:22:10.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 285-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin matematik başarısı ile görsel matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkide okuduğunu anlamanın aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama araştırması olarak tasarlanan çalışma örneklemini Türkiye'deki ortaokul öğrencilerinden 640 öğrenci oluşturmaktadır. Okuduğunu anlamanın matematik başarısı ile görsel matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini ortaya koymak için katılımcılardan Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği, Okuduğunu Anlama Özyeterlik Algısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu'nu doldurmaları istenmiştir. Veri analizi, tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı, sıradan en küçük kareler regresyon analizi ve bootstrap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, okuduğunu anlamanın matematik başarısı ile görsel matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the mediator role of reading comprehension in the relationship between mathematics achievement and visual mathematical literacy of secondary school students. Designed as correlational survey research, the study sample comprises 640 students form secondary school students in Turkey. The respondents were asked to fill out Visual Math Literacy Self-Efficacy Perception Scale, Belief Self-Efficiency Reading Comprehension Scale and Personal Information Form to reveal that reading comprehension mediated the relationship between mathematics achievement and visual mathematical literacy. Data analysis was conducted using descriptive statistics, the Pearson correlation coefficient, ordinary least-squares regression analysis, and bootstrap method. In the study, it was determined that reading comprehension had a partial mediation effect on the relationship between mathematics achievement and visual mathematics literacy.

Keywords