ÖĞRETMENLERİN METAYARATICI BECERİ ALGILARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 4 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-22 13:54:19.0
Language : English
Konu : Educational Sciences
Number of pages: 185-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyada ve ülkemizde  değişen eğitim anlayışı üst düzey düşünme becerilerinin öneminin arttığını göstermektedir. Bu yenilikçi yaklaşım ile ortaya çıkan yeni kavramlardan biri olan metayaratıclık bir üst düzey düşünme becerisidir. Türkiye’de son yıllarda yapılan yenilikçi eğitim çalışmaları sonucunda üst düzey düşünme becerilerini ön plana çıkaran programlarla desteklenmektedir. Bu bağlamda program uygulayıcısı olan öğretmenlerin metayaratıcılık kavramına ilişkin bilgi becerileri ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için bir ölçme aracı ihtiyacı doğmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin metayaratıcı beceri düzeylerini doğru ve işlevsel olarak ölçebilecek güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Metayaratıcılık ile ilgili alanyazın taranmış ve tarama sonucu ortaya çıkan altı boyuta yönelik madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler uzman görüşüne sunulduktan sonra 66 maddelik taslak form hazırlanmıştır. Taslak ölçek, Mersin ili merkez ilçelerinde çeşitli kademelerde görev yapan 350 öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonucu elde edilen veriler ile madde toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve Cronbachalfa güvenirlik analizi yapılmıştır. Madde ve faktör analizleri sonucunda 6 faktörlü 36 maddeden oluşan bir ölçek ortaya çıkmıştır. Ölçek faktörlerinin açıkladığı toplam varyans % 62,221olarak bulunmuştur. DFA sonucunda modelin veri ile uyumlu olduğu ve ölçeğin geçerli bir yapıda olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda 6 faktörlü 36 maddeden oluşan beşli likert tipinde ‘Metayaratıcı Beceriler Ölçeği’ geliştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The changing understanding of education all over the world and in our country shows that the importance of higher order thinking skills is increasing. Metacreativity, one of the new concepts that emerged with this innovative approach, is a higher order thinking skill. As a result of the innovative education studies carried out in Turkey in recent years, it is supported by curricula that highlight higher order thinking skills. In this context, there is a need for a measurement tool to conduct studies on the knowledge and skills of teachers, who are curriculum implementers, regarding the concept of metacreativity. The aim of this study is to develop a reliable scale that can accurately and functionally measure the metacreative skill levels of teachers. The literature on metacreativity was scanned and an item pool was created for the six dimensions that emerged as a result of the scan. After the items were submitted to expert opinion, a draft form with 66 items was prepared. The draft was applied to 350 teachers working at various levels in the central districts of Mersin province. Item-total correlation, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and Cronbachalfa reliability analysis were conducted with the data obtained as a result of the application. As a result of item and factor analyses, a scale consisting of 36 items with 6 factors was developped. The total variance explained by the scale factors was found to be 62.221%. As a result of CFA, it was seen that the model was compatible with the data and the scale had a valid structure. As a result of the analyses, a five-point Likert type 'MetaCreative Skills Scale' consisting of 6 factors and 36 items was developed. According to the findings, it was determined that the scale is a valid and reliable measurement tool.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics