YAŞAMA TUTUNMA ÖLÇEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 4 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-12 10:44:47.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 80-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada yaşama tutunmaya çalışan üniversite öğrencilerinin yaşama tutunma düzeylerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ölçeğin aday forumunun oluşturulmasında hedef kitle ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan madde havuzunda 45 madde bulunmaktadır. Hazırlanan madde havuzu Davis (1992) tekniğine uygun değerlendirilmek üzere bir görüşme formu haline getirilmiş ve 11 uzmana gönderilmiştir. Uzmanların değerlendirmelerinin ardından kapsam geçerlik oranları minimum değer olan 70 ölçütünü taşımayan 10 madde çıkarılmış ve 35 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. Deneme formu 5’li Likert tipi (5=Kesinlikle Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum) biçiminde derecelendirilmiştir ve 517 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, Açımlayıcı Faktör Analizinin (AFA) temel sayıltıları test edilmiş ve 3 boyutlu toplam 26 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Elde edilen yapı doğrultusunda 310 üniversite öğrencisinden veri toplanmış ve sayıltılar test edilmiş ve 2 maddenin analizden çıkarılmasına karar verilmiş ve DFA uygulanmıştır. Faktörlere yönelik standardize yük değerleri, değişkenlere yönelik hata varyansları, maddelerin T değerleri incelendiğinde 24 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı olduğu doğrulanmış bulunmaktadır. Ardından ölçeğin yakınsak ve ıraksak geçerlilikleri incelenmiş ve değerlerin doğruluğu saptanmıştır. Faktörlere ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .93, “Kişisel- Doğal” için .90, “Sosyal-Politik” için .90, “Ekonomik-Sağlık” için .90 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Yaşama Tutunma Ölçeği (YTÖ)’nin, üniversite öğrencilerinin yaşama tutunma düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu kanaatine varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to develop a valid and reliable measurement tool for assessing the levels of life resilience among university students who are striving to cling onto life. In the construction of the scale, semi-structured interviews were conducted with the target audience, and a literature review was performed. The initial item pool consisted of 45 items. This item pool was transformed into an interview form in accordance with the Davis (1992) technique and was sent to 11 experts for evaluation. Following the evaluations of the experts, 10 items that did not meet the minimum criterion of 70 for content validity ratios were removed. Subsequently, a trial form consisting of 35 items was created. The trial form was rated on a 5-point Likert scale (5=Strongly Agree, 4=Agree, 3=Undecided, 2=Disagree, 1=Strongly Disagree) and administered to 517 university students. Based on the obtained data, the fundamental assumptions of Exploratory Factor Analysis (EFA) were tested, leading to a three-dimensional structure comprising a total of 26 items. Following this structure, data were collected from 310 university students, and assumptions were tested. After deciding to eliminate 2 items through Confirmatory Factor Analysis (CFA), it was confirmed that the structure consisted of 3 factors with 24 items. Subsequently, convergent and divergent validities of the scale were examined, and the accuracy of the values was determined. The Cronbach's alpha internal consistency coefficient for the factors was calculated as .93 for the "1st Personal- Natural," .90 for the "Social- Political," and .90 for the "Economic- Health". Based on the results obtained, it has been concluded that the Survival Resilience Scale for University students (SRC) is a valid and reliable instrument for measuring the levels of resilience among university students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics