OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AÇIK HAVA OYUN/ÖĞRENME ALANINDA MATEMATİK ETKİNLİĞİ UYGULAMALARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 10:46:10.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin sınıf içinde olduğu kadar açık hava oyun-öğrenme alanlarında gerçekleştirilmesi çocukların gelişimi açısından önemlidir. Bu süreçte öğretmenlere önemli bir görev düşmektedir. Bu nedenle araştırmada okul öncesi eğitimde açık hava oyun-öğrenme alanlarında matematik etkinliklerinin uygulama durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama araçları ise Kişisel Bilgiler Formu, Açık Uçlu Soru Formu ve Odak Grup Görüşmesi şeklindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Açık Uçlu Soru Formunu cevaplayan 20 okul öncesi öğretmeni ve aynı grup içerisinden Odak Grup Görüşmesine katılan 6 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada açık uçlu soru formundan elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş, odak grup görüşmesinden elde edilen veriler direk alıntı şeklinde verilmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde matematik etkinliklerinin açık hava oyun-öğrenme ortamında gerçekleştirilmesinin öğrencilerin etkinliğe katılım düzeyine olumlu katkı sağladığını düşündükleri görülmektedir. Öğretmenler etkinlikleri planlarken bilişsel gelişim alanına yönelik kazanımlara kavram olarak ise sayı/sayma ve geometrik şekiller kavramına daha çok yer vermektedir. Öğretmenlerin çoğunun matematik etkinliklerini açık hava oyun ve öğrenme alanında en az haftada bir kez yer verdikleri ve mekân olarak ise çoğunlukla okul bahçesini tercih ettikleri, materyal olarak ise doğal materyalleri kullandıkları görülmektedir. Ayrıca öğretmenler yöntem olarak gösterip yaptırma yöntemini ve eğitsel oyunları tercih etmektedir.

Keywords

Abstract

Conducting mathematics activities in both classroom settings and outdoor play and learning spaces is important for children’s development during the preschool period. Teachers have an important role to play in this process. Therefore, this research aims to reveal the implementation of mathematics activities in outdoor play and learning spaces in preschool education. This research employed a qualitative case study research design. The data collection tools included the personal information form, open-ended questionnaire, and focus group interview. The research participants consisted of 20 preschool teachers who responded to the open-ended questionnaire and six preschool teachers from the same group who participated in the focus group interview. In the research, the data collected through the open-ended questionnaire were analyzed using content analysis, while the data from the focus group interview were presented in direct quotations. Considering the views of preschool teachers examined in the research, they believe conducting mathematics activities in outdoor play and learning environments positively contributes to students’ engagement levels in activities. Teachers tend to focus more on cognitive development outcomes when planning activities, with a particular emphasis on concepts related to numbers, counting, and geometric shapes. Most teachers conduct mathematics activities in outdoor play and learning spaces at least once a week, and they primarily prefer the school garden as the location. They also use natural materials as resources for these activities. Furthermore, teachers prefer the demonstration method and educational games as teaching methods.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics