EĞİTİMDE DİJİTAL BÖLÜNME: KÜRESEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-20 10:41:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 162-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada dijital bölünme ve eğitim üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik özellikleri R programlama dilinde yer alan Biblioshiny arayüzünde analiz edilmiştir. Web of Science veri tabanındaki dijital bölünme ve eğitim konulu çalışmaların genel eğilimleri belirlenmiş, bulguları bibliyometrik analiz yöntemi ile görselleştirilerek yorumlanmıştır. Dijital bölünme ve eğitim ile ilgili çalışmaların yıl, yazar, konu, ülke ve üniversite bazında gelişmişlik düzeylerinin yanı sıra konuyla ilgili etkili çalışmalarda geliştirilen kavramlar incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre 1992-2023 yılları arasında 396 dergide, 2909 yazar tarafından 1079 makale yayınlanmıştır. Eğitimde dijital bölünme konusunda yıllık ortalama makale sayısı 13,08 ve her makalenin yıllık ortalama atıf sayısı 2,01’dir. Eğitimde dijital bölünme konusunda en üretken yazar Laura Robinson’dur. Konuyla ilgili artan çalışma sayısı dikkat çekmekle birlikte Lotka Yasasına göre uzmanlaşan yazar sayısı kısıtlı kalmıştır. Eğitimde dijital bölünme konusunda en fazla makale National Taiwan University Science and Technology kaynaklıdır. Konuyla ilgili en fazla makale Amerika’da yayınlanmıştır. Dergilerle ilgili betimleyici istatistikler ve Bradford Yasası’na göre fazla çalışma kabul eden dergi Computers & Education’dır. Çalışmalarda yer alan ortak kelime ağına dayalı incelemelerde “dijital bölünme, eğitim, teknoloji, öğrenci, bilgi” kavramları öne çıkmıştır. Anahtar kelimelerin yıllara göre değişimi ve tematik evrim haritası, pandemi döneminde eğitimle bağlantılı çalışmaların arttığına işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the bibliometric features of studies on digital dicide and education were analyzed in the Biblioshiny interface in the R programming language. The genereal trend of studies on digital divide and education in the Web of Science database were determined, and their findings were visualized and interpreted with the bibliometric analysis method. The development levels of studies on digital divide and education by year, author, subject, country and university and the concepts developed in effective studies on the subject were examined. According to the analysis results, it was seen that 1079 articles were produced by 2909 authors in 396 journals between 1992 and 2023. The annual average number of articles produced in the field of digital divide and education is 13.08 and tha annual average number of citations for each article is 2.01. It has been seen that the most active writer on the subject of the digital divide is Laura Robinson. Altough the increasing number of studies on the subject attracts attention, according to Lotka’s Law the number of authors who specialized in remained limited. It was determined that the institution with the most articles on the digital divide was National Taiwan Unıversity Scıence and Technology. Most articles on the subject were published in America. According to Bradford’s Law and descriptive statistics about the journals that accept the most articles in this field, it was concluded that Computers & Education Journal is the main actor. It has been observed that concepts such as “digital divide, education, technology, students, information” stands out based on the common word network in articles produced in this field. Change of keywords used over the years and the tematic evolution map indicates that education related studies have increased in this field with the pandemic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics