60-72 AYLIK ÇOCUKLARDA BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİ: TECHCHECK-K ÖLÇEĞİ’NİN UYARLAMA ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 4 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-09 09:24:39.0
Language : English
Konu : Basic Education
Number of pages: 1-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının bilgi işlemsel düşünme becerilerini ölçmek için geliştirilen TechCheck-K Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla TechCheck-K Ölçeği orijinaline geri çeviri (back translation) tekniği ile Türkçe diline çevrilmiştir. Araştırmanın örneklem grubu, Adana İli Seyhan ilçesindeki resmi bir ilkokulun anasınıfına devam eden 60-72 aylık 130 çocuğu içermektedir. Elde edilen veriler SPSS ve Mplus istatistik programları kullanılarak analiz edilmiştir. Orijinal ölçekte ölçeğin faktör sayısının belirtilmemesi nedeniyle, açımlayıcı faktör analizi ile faktör sayısı elde edilmiştir. Ayrıca ölçekte yer alan 4. madde binişik madde olarak tespit edilmiş ve analizden çıkarılmıştır. 14 maddeli 2 faktörlü yapı için, Geomin rotasyonu uygulanarak, maddelerin faktör yükleri belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile keşfedilen yapı, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için, kategorik değişkenli ölçeklerde kullanılan KR-21 iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, TechCheck-K Ölçeği’nin okul öncesi dönem çocuklarının bilgi işlemsel düşünme becerilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The objective of this research is to adapt the TechCheck-K scale, designed for assessing computational thinking skills in preschool children aged 60-72 months, into Turkish. To achieve this, a back translation technique was employed to translate the TechCheck-K scale into Turkish. The research sample consisted of 130 children, aged 60-72 months, attending the preschool of an official primary school located in Seyhan district of Adana province. Data analysis was conducted using SPSS and MPlus statistical software packages. During the exploratory factor analysis, it was identified that the 4th item in the scale was an overlapping item, and thus it was excluded from further analysis. For the 14-item scale with a 2-factor structure, Geomin rotation was applied to determine the factor loadings. The structure derived from the exploratory factor analysis was subsequently validated through confirmatory factor analysis. To assess the reliability of the scale, the KR-21 internal consistency coefficient, commonly used for categorical variable scales, was calculated. The findings indicate that the TechCheck-K scale is a valid and reliable measurement tool for evaluating computational thinking skills in preschool children.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics