SPORDA AFFETME DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (SADÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-23 11:34:13.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 130-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı lisanslı olarak aktif spor yapan 18 yaş ve üstü sporcuların, affetme düzeylerini ölçen güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin aday formunun oluşturulması aşamasında; hedef sporculara kompozisyon yazdırma, alanyazın ölçek taraması, odak grup görüşmeleri ‘’niteliksel adımlar’’, sayıltı analizleri ve geçerlik güvenirlik analizleri ise gerçekleştirilen ‘’niceliksel adımlar’’ dır. Sporcu kompozisyonları neticesinde ulaşılan madde havuzundaki 44 madde, hazırlanan uzman görüş formu ile Lawshe tekniğine uygun değerlendirilmek üzere ilgili uzmanlara elden ve elektronik ortamda gönderilmiştir. Uzman dönütleri neticesinde kapsam geçerlik oranları 0’dan küçük olan 14 ve uzman tavsiyesi üzerine 4 olmak üzere toplam 18 madde çıkartılarak, denemelik form 26 madde olacak şekilde tasarlanmıştır. Denemelik form 5 ‘li likert (5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Nötrüm, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle Katılmıyorum) şeklinde 829 lisanslı aktif lisanslı sporcuya uygulanmıştır. Elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ’nin temel sayıltıları sınanmış olup; AFA neticesinde 4 boyutlu toplam 19 maddeden oluşan yapı elde edilmiştir. Ardından tekrar veri toplama yoluna gidilmiş olup, 18 yaş ve üstü aktif lisanslı 519 sporcudan veri toplanarak ve tekrar sayıtlılar test edilerek DFA gerçekleştirilmiştir. Faktörlere ilişkin standardize yük değerleri, değişkenlere ilişkin kestirilen hata varyansları, model uyum iyiliği değerleri ve tüm maddelerin T değerleri incelenerek 19 maddeden oluşan 4 faktörlü yapı, bir model olarak doğrulanmıştır. DFA ’dan sonra ölçeğe ait yakınsak ve ıraksak geçerlikleri ile birleştirici güvenirlik değerleri incelenerek, değerlerin uygunluğu test edilmiştir. Faktörlere ait cronbach alfa iç tutarlık katsayısı; ‘’İçselleştirme’’ alt boyutu için .92, ‘’Olumluya Yönelme’’ alt boyutu için .78, ‘’İntikam’’ alt boyutu için .75, ‘’Empati Kurma’’ alt boyutu  için ise .74  olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, Sporda Affetme Düzeyi Ölçeği (SADÖ) ‘nin, 18 yaş ve üstü aktif lisanslı sporcuların affetme düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a reliable and valid measurement tool that measures the forgiveness levels of athletes aged 18 and over who do active sports under license. At the stage of creating the candidate form of the scale; writing compositions to target athletes, literature scale review, focus group interviews "qualitative steps", and hypothesis analysis and validity and reliability analysis are "quantitative steps". The 44 items in the item pool reached as a result of the athlete compositions were sent to the relevant experts by hand and electronically in order to be evaluated in accordance with the Lawshe technique with the expert opinion form. As a result of expert feedback, a total of 18 items were removed, 14 of which had content validity rates less than 0 and 4 upon expert advice, and the trial form was designed to have 26 items. The trial form was applied to 829 licensed active licensed athletes in the form of 5 Likert (5: Strongly Agree, 4: Agree, 3: Neutral, 2: Disagree, 1: Strongly Disagree). The basic assumptions of Exploratory Factor Analysis (EFA) were tested with the obtained data; As a result of EFA, a 4-dimensional structure consisting of 19 items was obtained. Then, data collection was made again, and DFA was performed by collecting data from 519 active licensed athletes aged 18 and over and testing the numbers again. The standardized load values of the factors, the estimated error variances of the variables, the goodness of fit values of the model and the T values of all items were examined and the 4-factor structure consisting of 19 items was verified as a model. After CFA, the convergent and divergent validity of the scale and the convergent reliability values of the scale were examined and the suitability of the values was tested. Cronbach alpha internal consistency coefficient of the factors; It was calculated as .92 for the “Internalization” sub-dimension, .78 for the “Positive Orientation” sub-dimension, .75 for the “Revenge” sub-dimension, and .74 for the “Empathy” sub-dimension. As a result of the results obtained, it was concluded that the Level of Forgiveness in Sports Scale (SADS) is a valid and reliable scale for measuring the forgiveness levels of active licensed athletes aged 18 and over.

Keywords