ÖZ-ŞEFKAT VE AFFETME ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-12 08:59:44.0
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 345-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada üniversite öğrencilerinin öz-şefkat ve affetme puanları arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esnekliğin aracı rolleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 424’ü kadın (%64) 238’i erkek (%36) olmak üzere toplam 662 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Öz-şefkat Ölçeği – Kısa Formu”, “Heartland Affetme Ölçeği”, “Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği – Kısa Formu” ve “Bilişsel Esneklik Ölçeği” kullanılmış olup elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 20 ve Lisrel 8.71 istatistik programlarından yararlanılmıştır.  Araştırmanın analizleri sonucunda öz-şefkat ile affetme ve bilişsel esneklik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, öz-şefkat ile duygu düzenleme güçlüğü arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Affetme ile bilişsel esneklik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki; affetme ile duygu düzenleme güçlüğü arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki; duygu düzenleme güçlüğü ile bilişsel esneklik arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öz-şefkat ile affetme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esnekliğin kısmi aracılık rollerinin olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları literatür sınırlarında tartışılmış, araştırmacı ve bu alandaki uzmanlar için önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, the mediating roles of emotional dysregulation and cognitive flexibility in the relationship between self-compassion and forgiveness scores of university students were examined. The study group of the research consists of a total of 662 university students, 424 women (64%) and 238 men (36%) continuing their education at Mersin University. "Self-compassion Scale - Short Form", "Heartland Forgiveness Scale", “Difficulties in Emotion Regulation Scale - Short Form" and "Cognitive Flexibility Scale" were used as data collection tools, and IBM SPSS Statistics 20 and Lisrel 8.71 statistical programs were used in the analysis of the data. As a result of the analysis of the research, it was revealed that there was a positive and significant relationship between self-compassion and forgiveness and cognitive flexibility, and a negative significant relationship between self-compassion and emotional dysregulation. It was concluded that there is a positive and significant relationship between forgiveness and cognitive flexibility, a significant negative relationship between forgiveness and emotional dysregulation, a negative significant relationship between emotional dysregulation and cognitive flexibility. Emotional dysregulation and cognitive flexibility have partial mediating roles in the relationship between self-compassion and forgiveness. The results of the research were discussed within the limits of the literature, and suggestions were given for the researcher and experts in this field.

Keywords