MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK, KARİYER KARARI ÖZYETERLİĞİ VE İNSAN SERMAYESİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 10:12:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 373-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer kararı özyeterlikleri ile istihdam edilebilirlikleri arasındaki ilişkide insan sermayesi düzeylerinin moderatörlük rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Mersin Üniversitesi’nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılabileceği düşünülerek ayrıca bir örneklem belirlenmemiştir.  Buna göre evren, 662 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon analizi ve yol analizi teknikleriyle incelenmiştir.  Araştırma bulgularına göre katılımcıların istihdam edilebilirlik algıları, kariyer kararı öz yeterlikleri ve insan sermayesi algıları sırasıyla “katılıyorum”, “kısmen katılıyorum” ve “kendime oldukça güvenim var” düzeylerinde gerçekleşmiştir. Korelasyon analizlerinde değişkenler arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Moderatörlük çözümlemesinde ise kariyer kararı öz yeterliği ile insan sermayesi algısından elde edilen etkileşim teriminin moderatörlük etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum antagnonistik etkileşim bulgusunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, araştırmanın moderatör değişkeni olarak kurgulanan insan sermayesi algısı arttıkça, kariyer kararı öz yeterliğinin istihdam edilebilirlik üzerindeki etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Bu durumun nedenlerine ilişkin olarak daha derin bir kavrayış sağlayabilmek adına araştırmanın farklı çalışma grupları üzerinde farklı araştırma yöntemleri ile de gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the moderating role of human capital levels in the relationship between vocational school students’ career decision self-efficacy and employability. The universe of the study consists of second-year students studying at Mersin University’s Vocational School of Health Services, Vocational School of Social Sciences, and Vocational School of Technical Sciences in the 2021-2022 academic year. As it is believed that the entire universe can be reached, no sample has been determined. Accordingly, the universe consists of 662 students. The data were analyzed using descriptive statistics, independent samples t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation analysis, and path analysis techniques. According to the research findings, the participants’ employability perceptions, career decision self-efficacy, and human capital perceptions were realized at the “agree”, “partially agree”, and “I have quite confidence in myself” levels, respectively. Positive significant correlations were found between the variables in correlation analyses. In the moderation analysis, it was found that the interaction term obtained from the career decision self-efficacy and human capital perception had a statistically significant and negative moderating effect. This finding reveals an antagonistic interaction. This finding suggests that as the human capital perception, which is conceptualized as the moderator variable of the research, increases, the effect of career decision self-efficacy on employability decreases. In order to provide a deeper understanding of the reasons behind this situation, it is recommended that the research be conducted on different study groups using different research methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics