SINIF İÇİNDEKİ KÜLTÜREL FARKLILIKLARI YÖNETMEDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM İHTİYACI

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-20 15:20:26.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 256-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, farklı kültürlerden oldukça yoğun göç alan bir ülkedir. Ülke içerisindeki çeşitliliğin yanında çeşitli ülkelerden gelen göç de bu çeşitliliği daha belirgin hale getirmiştir. Toplumun bir parçası olan sınıflarda ise bu çeşitlilik oldukça net bir şekilde gözlenebilmektedir. Sınıflardaki çeşitliliği yönetmek, kültürel farklılıkları bir araç olarak kullanmak için öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin kültürel değerlere duyarlı eğitim uygulamalarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı eğitim uygulamalarının bilinmemesi bu araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Araştırmada temel ntel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin dört ilinde yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan 24 öğretmen oluşturmkatadır.  Yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler, kültürel farklılığa sahip öğrencilere yönelik herhangi bir çeşitli uygulama gerçekleştirmemekte, mesleki gelişim süreçlerine etki edecek bir eğitim almamakta, karşılaştıkları sorunları zümre öğretmenleri tarafından veya çevrimiçi ortamlarda belirtilen görüşler aracılığı ile çözmeye çalışmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin okul idareleri tarafından kültürel değerlere duyarlı bir şekilde düzenlenmesi, öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı pedagojiyi benimsemesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Türkiye is a country that receives quite intensive migration from different cultures. In addition to the country's internal variety, migration from other nations has accentuated this diversity. In classrooms that are an integral component of society, this diversity can be observed quite clearly. In order to manage diversity in classrooms and use cultural differences as a tool, teachers' professional development processes should be organized according to culturally responsive educational practices. The lack of knowledge among educators on culturally responsive educational practises constitutes the research challenge. Basic qualitative research design was used in the research. The study group of the research consists of 24 teachers working in classes with foreign students in four provinces of Türkiye.  The data obtained by the semi-structured interview were analyzed by content analysis. Findings indicate that teachers catering to students from a wide range of cultural backgrounds are applying a variety of approaches to addressing the challenges their students face in online classes and working to find solutions to those challenges through professional development opportunities. It is proposed that the professional development processes of teachers should be organized by school administrations in a way that is culturally responsive, and teachers should adopt culturally responsive pedagogy.

Keywords