KÜRESEL BİLİNÇLİLİK ÖLÇEĞİNİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:47:48.0
Language : English
Konu : Educational Sciences
Number of pages: 102-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

     Küresel bilinçlilik son yıllarda eğitim alanında ele alınan önemli konulardan biridir. Küresel bilinçliliğin ölçülmesi Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 uygulamasında da söz konusudur. "Küresel bilinçlilik" PISA 2018 uygulamasında "Dünya vatandaşlığı duygusu", "Dünyadaki diğerlerine karşı sorumluluk", "Birbiriyle bağlantılı olma duygusu", ve “Küresel öz yeterlilik” açısından dörtlü derecelendirilmiş altı madde ile ölçülmüştür. Bu araştırmada PISA 2018 öğrenci anketinde ST219 kodlu ölçeğe yanıt veren 6393 Türk öğrencinin verisi kullanılarak cinsiyete göre değişen madde fonksiyonu (DMF) analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde çok kategorili verilerin DMF analizinde kullanılan birikimli lojit model ve bitişik kategori lojit model kullanılmıştır. Araştırmada küresel bilinçlilik ölçeğinden elde edilen toplam puanın cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma kapsamında küresel bilinçlilik ölçeğine odak ve referans grubun verdiği yanıtların frekans dağılımları da ele alınmıştır. Araştırma sonucunda madde 6 dışındaki maddelerin her iki modele göre de DMF içerdiği tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan modellerden elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek ortalama ölçek puanına sahip olduğu bulunmuştur. Odak ve referans grubun verdiği yanıtlar incelendiğinde ise daha çok katılımcıların ölçek maddelerine katılma eğiliminde olduğu görülmüştür. Ölçek geliştiriciler olası DMF kaynaklarının farkında olup, yanlı olmayan maddeler geliştirmelidirler. Bunun için araştırmacılara ölçek geliştirme ve uyarlama aşamasında en az iki modele göre DMF analizi yapmaları önerilmektedir.

Keywords

Abstract

      Global-mindedness is one of the important issues in the field of education in recent years. Measuring global-mindedness was also handled in the Program for International Student Assessment (PISA) 2018. "Global mindedness" was measured in the PISA 2018 administration with six four-pointed items in terms of "sense of world citizenship", "responsibility towards others in the world", "sense of interconnectedness", and "global self-efficacy”. In this study, differential item functioning (DIF) analysis was carried out by using the data of 6393 Turkish students who responded to the ST219 coded scale in the PISA 2018 student questionnaire. In the analysis of the data, the cumulative logit model and the adjacent category logit model were used in the DIF analysis of polytomous data. In the study, it was examined whether the total score obtained from the global mindedness scale differed according to gender. Within the scope of the research, the frequency distributions of the responses of the focal and reference groups to the global mindedness scale were also handled. As a result of the research, it was determined that DIF detected all items except item 6 according to both models. The findings obtained from the models used in the research showed similarity. It was found that female students had higher average scale scores than male students. When the answers given by the focal and reference groups were examined, it was seen that the participants mostly tended to agree with the scale items. Scale developers should be aware of possible sources of DIF and develop non-biased items. For this, it is recommended to perform DIF analysis according to at least two models during the scale development and adaption phase to researchers.

Keywords