ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİ YÖNETİMİ: SIRALI LOJİSTİK REGRESYON MODELLEMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:48:05.0
Language : English
Konu : Educational Sciences
Number of pages: 176-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeyinin yordayıcı değişkenler tarafından ne kadar yordanıldığı ve yaşam becerileri düzeyinin saptanması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeyi saptanmış ve bu düzeyin bağımsız değişkenler tarafından anlamlı bir şekilde yordanıp yordanmadığı incelenmiştir. Bu araştırma nicel bir çalışma olup tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 425 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada yaşam becerileri ölçeği kullanılmıştır ve uyum iyiliği indeks değerleri incelenmiştir. Verilerin analizinde sıralı lojistik regresyon analizi kullanılmıştır ve analizin modeli kurularak varsayımları sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam becerileri düzeyi 5 üzerinden 3.51’dir. Öğrencilerin karşılaştığı sorunları yüksek/çok yüksek düzeyde çözebildiğini düşünen öğrencilerin yaşam becerileri düzeyi orta/düşük olan gruba göre 3,28 kat daha yüksektir. Eleştiriye açık olduğunu söyleyen grubunda yaşam becerileri düzeyi eleştiriye açık olmayan gruba göre 0,80 kat daha yüksektir. Derslerine zamanında katıldığını ifade eden grubun zamanında katılmayan gruba göre yaşam becerileri düzeyi 0,43 kat daha yüksek olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the extent to which the life skills level of prospective teachers is predicted by the independent variables and to determine the level of life skills. This research is a quantitative study, and the survey model was used. The study group of the research consists of 425 prospective teachers. A life skills scale was used in the study and goodness-of-fit index values (CFA) ​​were examined. The assumptions necessary for the analysis were examined and ordinal logistic regression analysis was used in the analysis of the data. According to the results, the life skills level of the prospective teachers was 3.51 out of 5. The level of life skills of the prospective teachers who thought that they could solve the problems they encountered at a high/very high level was 3.28 times higher than the group with a medium/low level of life skills. The life skills level of the group that thought they were open to criticism was 0.80 times higher than the group that thought they were not open to criticism. The life skills level of the group who stated that they attended their classes on time was 0.43 times higher than the group that stated that they could not attend their classes on time.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics