OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ LİDERLİK BECERİLERİNE İLİŞKİN BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-17 13:46:38.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 47-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik stillerinin okullar ve öğretmenler üzerinde bıraktığı etki oldukça önemlidir. Öğretmenlerin okul yöneticilerinden sergilemiş oldukları liderlik stillerinin, okul, başarısına, etkililiğine, iklimine, kültürüne, öğretmenlerin mesleki doyumuna, motivasyonuna, performansına olumlu katkısının olacağı düşünülmektedir.

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin taşıması gereken liderlik becerilerini belirleyecek ihtiyaç analizlerini yaptıktan sonra belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik eylem planlarını hayata geçirmek ve bu eylem planları çerçevesinde yapılacak eğitim uygulamaları ile okul yöneticilerinin liderlik stili becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden, eylem araştırması deseni ile yürütülmüştür. Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan “ölçüt örnekleme” kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Elazığ il ve ilçelerindeki kamu ortaokullarında görev yapan 7 okul yöneticisi ile bu okul yöneticilerinin kurumlarında görev yapan her okuldan 5 olmak üzere toplamda 25 öğretmenden oluşmuştur. Nitel verilerin toplanması için araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmacı, eğitmen ve dış gözlemci raporları, video kayıtları, Web 2.0 araçları ile veriler toplamıştır. Çalışma kapsamında elde edilen nitel verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmanın kapsamında okul yöneticilerinin iyileştirilmesi istenen davranışlarına ilişkin eylem planları yapılmış ve üç döngü ile eğitim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda, öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin eğitim uygulamasında anlatılan liderlik stilli davranışlarında olumlu yönde gelişmeler sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

The effect of school administrators’ leadership styles on schools and teachers is very important. The leadership styles of the school administrators are thought to contribute positively to the success, effectiveness, climate, and culture of the school as well as the job satisfaction, motivation and performance of the teachers. In this sense, the aim of the study was to conduct a needs analysis to idetify the leadership skills that school administrators should have, then to implement action plans to meet the identified needs and to develop the school administrators’ leadership style skills through training practices as a part of the action plans. Action research, one of the qualitative research methods, was used in the study. In sample selection, "criterion sampling", a purposive sampling method, was adopted. The study group consisted of seven school administrators and a total of 25 teachers, five from each school, in five elementary schools in Elazığ and its districts in 2021-2022 academic year. The data were collected through trainer observation reports and outside observer reports, video recordings and Web 2.0 tools. Content analysis method was used to the analyze the data. In the study, action plans were developed to improve school administrators’ leadership behaviors and training practices were carried out in three cycles. Teachers' opinions revealed that, as a result of the practices, positive developments were achieved in chool administrators’ leadership style behaviors included in the training practice.

Keywords