ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Number of pages: 373-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada eğitim fakültesinin çeşitli programlarına devam eden öğretmen adaylarının atanma ve istihdam koşullarını doğrudan doğruya daha da zor bir hale getiren “Pedagojik Formasyon” kavramına ilişkin algılarını ayrıntılı bir şekilde betimlemek amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında; Bayburt üniversitesi eğitim fakültesinin çeşitli anabilim dallarında öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak destek veren 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon kavramına ilişkin geliştirmiş oldukları metaforlar 9 farklı kategoride toplanmıştır. Öğretmen adaylarının “pedagojik formasyon” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforların kategorilere dağılımları incelendiğinde ilk üç sırada; “Verilen emeğe ve zamana bağlı bir unsur olarak pedagojik formasyon (%29.93), Emeksiz ulaşılan ve işe yaramaz bir olgu olarak pedagojik formasyon (%27.00), Yön ve yol gösterici olarak pedagojik formasyon (%13.86)” kategorisi içerisinde yer alan metaforlar ürettikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının pedagojik formasyon kavramını emek ve gayret isteyen derinliği olan sırlarla dolu uzun bir maratona benzettikleri, ayrıca yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu, insana değer katan bir zenginlik olduğunu, bireyin yaşantısında zorunlu bir ihtiyaç olduğu belirtmişlerdir. Ayrıca eğitim fakültesine devam eden öğretmen adaylarından bazılarının farklı lisans programlarından mezun olan adaylara öğretmenlik hakkı veren pedagojik formasyon sertifika programına karşı olumsuz bir algı içerisinde olduklarından dolayı pedagojik formasyon kavramına karşıda genel olarak olumsuz bir düşünce içerisine girdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to describe the perceptions of teacher candidates attending various programs of education faculties regarding the concept of "Pedagogical Formation", which directly makes the appointment and employment conditions even more difficult. In this study, the phenomenology design, one of the qualitative research methods, was employed. The study group of the research consists of 150 teacher candidates who study in various departments of the Faculty of Education of Bayburt University in the 2021-2022 academic year and voluntarily supported the research. The data were analyzed using the content analysis method. The metaphors developed by the teacher candidates for the concept of pedagogical formation were classified into 9 different categories. When the distribution of the metaphors developed by the teacher candidates regarding the concept of "pedagogical formation" into categories is examined, the first three categories are as follows: “Pedagogical formation as an element dependent on effort and time (29.93%), Pedagogical formation as a useless phenomenon that can be reached without effort (27.00%), Pedagogical formation as direction and guide (13.86%). As a result, the teacher candidates likened the concept of pedagogical formation to a long marathon that requires effort with full of deep secrets, and they also stated that they see it as a lifelong process, as a richness that adds value to people, and as a mandatory need in the life of the individual. In addition, it was concluded that some teacher candidates who continue on to the education faculty have a negative attitude toward the concept of pedagogical formation, as they do toward the pedagogical formation certificate program that grants the right to teach to candidates who have completed various undergraduate programs other than education faculty programs.

Keywords