MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BÜTÜNCÜL BİR OKUL TERKİ ÖNLEME PROGRAMI

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Number of pages: 177-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerinin okul terkinin önlenmesine ilişkin önerilerini belirlemek, geliştirilen Bütüncül Okul Terki Önleme Programını (BOTP) sınıf tekrarı yapmış olan dokuzuncu sınıf öğrencilerine uygulamak ve çalışmanın yürütüldüğü meslek lisesinde okul terki oranını azaltma başarısını (etkililiğini) belirlemektir. Bu araştırma karma yöntem modelinde tasarlanmış bir durum çalışması olup, araştırmada karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Mersin il merkezinde birbirine denk özelliklere sahip olduğu varsayılan iki meslek lisesinde eğitim gören sınıf tekrarı yapmış dokuzuncu sınıf öğrencileri deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda 46 öğrenci, deney grubunda ise 71 öğrenci yer almaktadır. Geliştirilen BOTP deney grubu öğrencilerine uygulanmış, kontrol grubu öğrencilerine ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanan BOTP’nın sonrasında deney grubu ve kontrol grubu okul terki oranlarının karşılaştırılması için nicel bir yöntem olan oran testi yapılmış ve deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Daha sonra BOTP’nın etkililiği hakkında yönetici, okul psikolojik danışmanı ve deney grubu öğrencilerinin görüşlerini almak için nitel bir yöntem olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel verilerden elde edilen sonuçlar da BOTP’nın başarılı olduğu yönündedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine suggestions for the prevention of dropping out according to the opinions of administrators and teachers of vocational high schools and to apply the Holistic School Drop Out Prevention Program (HSDP) to the ninth-grade students who repeat the class and to determine the success rate (effectiveness) of reducing the school drop rate in the vocational high school where the study is conducted. This research is a mixed-method case study designed with an Exploratory Sequential Design. The ninth-grade students who had repeated their grades in two vocational high schools which were supposed to have similar properties in Mersin were determined as experimental and control groups. There were 46 students in the control group and 71 students in the experimental group. HSDP was applied to the experimental group students and there was not conducted any research on the control group students. After the HSDP was applied in the 2017-2018 academic year, the ratio test, which is a quantitative method, was used to compare the school dropout rates of the experimental and control groups and a significant difference was found in favor of the experimental group. Then, the semi-structured interview technique, which is a qualitative method, was used to get the opinions of the administrators, school counselors and experimental group students about the effectiveness of HSDP. The results obtained from qualitative data indicate that HSDP is successful.

Keywords