OKUL YÖNETİCİLERİNİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 1
Number of pages: 137-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Alanyazın taramasının ve hedef gruba kompozisyon yazdırılmasının ardından oluşturulan madde havuzunun kapsam ve görünüş geçerliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. İkinci aşamada yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilme sürecinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi için iki farklı gruptan veri toplanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın birinci çalışma grubu 318, ikinci çalışma grubu ise 300 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %61,58’ini açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA, özdeğer ve paralel analiz yöntemleriyle ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Ortaya çıkan bu üç faktör “bilişsel”, “davranışsal” ve “duyuşsal” şeklinde isimlendirilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi aşamasında ölçeği oluşturan 36 maddenin her bir alt boyut için madde toplam test korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca alt-üst grubun (%27’lik kısım, n=84) madde ortalamaları arasındaki farkı bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. Madde analizleri ölçekte yer alan maddelerin tamamının ayırt edicilik gücüne sahip olduğunu göstermiştir. AFA ile elde edilen üç faktörlü yapı, DFA ile test edilmiş ve doğrulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin iyilik uyum indeksleri χ2/df=2.83, RMSEA=0.078, NFI=0.95, NNFI=0.96, RMR=0.056, SRMR=0.066 ve CFI=0.97 olarak bulunmuştur. DFA sonucunda elde edilen değerler, üç faktörlü yapının yeterli uyuma sahip olduğunu ortaya koymuş ve yapı doğrulanmıştır. Faktör analizlerinin neticesinde nihai halini alan ölçek üç boyuttan ve toplam 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik analizi için Cronbach’s Alfa ve McDonald’s Omega katsayıları hesaplanmış ve her ikisi için de iç tutarlık katsayıları ,96 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler neticesinde geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçme aracı elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to develop a valid and reliable measurement tool to determine the attitudes of school administrators towards guidance and psychological counseling services. Expert opinion was consulted to ensure the validity of the scope and appearance of the item pool created after the literature review, and the composition was printed for the target group. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed for construct validity in the second stage. During the development process of the scale, data were collected from two groups for exploratory and confirmatory factor analysis. In this context, the first study group of the research consists of 318 school administrators, and the second study group consists of 300 school administrators. As a result of EFA, a three-factor structure explaining 61.58% of the total variance was obtained. EFA was repeated separately with eigenvalue and parallel analysis methods. These three factors are named "cognitive," "behavioral," and "effective." In the Exploratory Factor Analysis stage, item-total test correlation values were calculated for each sub-dimension of the 36 items that make up the scale. In addition, the difference between the item averages of the lower-upper group (27%, n=84) was compared with the independent sample t-test. Item analyses showed that all the scale items had unprecedented power. The three-factor structure obtained by EFA was tested and confirmed by AFA. As a result of CFA, the goodness fit indices of the scale were found to be χ2/df=2.83, RMSEA = 0.078, NFI = 0.95, NNFI = 0.96, RMR = 0.056, SRMR = 0.066 and CFI=0.97. The values obtained from CFA revealed that the three-factor structure had a good fit, and the structure was confirmed. The scale, which took its final form as a result of factor analysis, consists of three dimensions and 36 items. Cronbach's Alpha and McDonald's Omega coefficients were calculated for the reliability analysis of the scale, and the internal consistency coefficients for both were found to be 96. As a result of the analysis, a validated and reliable measurement tool was obtained.

Keywords