DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMIN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:46:43.0
Language : İngilizce
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 123-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme becerilerini artırmada çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın etkisini incelemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 öğretim yılında T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimlerine devam eden 114 birinci sınıf öğrencisi arasından seçkisiz olarak belirlenen 40 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunun yaş ortalaması 19.72’dir. Bu araştırma, gerçek deneysel modelin esas alındığı solomon dört grup modelli deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği, Görüşme Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme becerilerini artırmada çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın etkili olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca bu etkinin olgunlaşma ile zaman etkileşiminden ve ön-test etkisinden bağımsız olarak gerçekleştiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the effectiveness of solution-focused group counselling in increasing the emotion regulation skills of university students. The study group of this research consisted of 40 students randomly selected from 114 students continuing their education at T.C. Afyon Kocatepe University Faculty of Education in the 2021-2022 academic year. The mean age of the study group was 19.72. This research was an experimental study on Solomon four-group design based upon a real experimental model. In this study, the Emotion Regulation Skills Questionnaire, Interview Form and Personal Information Form were used as data collection tools. For the analysis of the obtained data, Wilcoxon Signed Rank Test was used for related measurements, and Mann Whitney U-Test was used for unrelated measurements. As a result of the research, it has been determined that solution-focused group counselling is effective in increasing the emotion regulation skills of university students.  Moreover, this effect was specified to be actualized independently from maturity and time interaction and the pretest effect.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics