ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARINDA YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI MI VAR? TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK SERMAYE PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR DOĞRULAMA

Author :  

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-09 15:06:07.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 398-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma PPS algısı yüksek düzeyde çıkan öğretmenlerin yükleme karmaşıklığı içinde olup olmadıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın temel amacına ulaşabilmek için öğretmenlerdeki PPS pratikleri ortaya konularak bir değerlendirmeye varılacaktır. Araştırma nitel yöntemli olup durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçüt olarak PPS algısı yüksek öğretmenler esas alınmıştır. PPS algısı yüksek öğretmenlerin belirlenmesinde Tösten ve Özgan (2014) tarafından geliştirilen PPS Ölçeği kullanılmıştır. Burada kullanılan ölçek, sadece çalışma grubunun oluşturulmasında rol oynadığı için araştırma, karma (mixed) yöntemli çalışma olarak düşünülmemiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda PPS bileşenleri olarak kabul edilen özyeterlik, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, umut, güven ve dışadönüklük bileşenleriyle ilgili sorular yer almıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin PPS algılarının yüksek çıkması ile görüşme sorularına verdikleri cevapların büyük oranda örtüştüğü, dolayısıyla algı çalışmalarında oluşabilecek olan yükleme karmaşıklığı kaygısının Türkiye’de öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayelerinde görülmediği ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims to reveal whether teachers who are with high positive psychological capital (PPC here then) perception are in attribution complexity or not. To achieve the primary purpose of the research, an evaluation has been made by revealing the PPC practices of teachers. The research is qualitative and designed as a case study. The study group of the research consists of 11 teachers who are selected by criterion sampling method. Teachers who have a high perception of PPC were taken as a criterion. The PPC Scale, developed by Tösten and Özgan (2014), was used to identify teachers with high PPC perception. The scale used here was not considered a mixed-method study because it only played a role in forming the study group. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. Questions about self-efficacy, optimism, resilience, hope, trust, and extraversion, which are accepted as PPC components, were included in the interview form. Face-to-face interviews were conducted in the data collection. The obtained data were analyzed by a content analysis method. As a result of the research, it was revealed that the high PPC perceptions of the teachers and the answers they gave to the interview questions correspond to a large extent. Accordingly, the attributional complexity anxiety that may occur in perception studies was not seen in the PPC of teachers in Turkey.

Keywords


 • Akçay, V.H. (2011). Pozitif Psikolojik Sermayenin Kişisel Değerler Bakımından İş Tatminine Etkisi ve Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Anık, S., & Tösten, R. (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Investigation Of Teachers Perceptions On Positive Psychological Capital And The Problem Solving Skills. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 332-342.

 • Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117-148.

 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Vilanayur S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior içinde (sayı 4, ss. 71-81). New York: Academic Press.

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercises of Control. Newyork: Freeman

 • Börü, D. (2001). “Örgütlerde Güven Ortamının Yaratılmasında İlk Adım. Güvenilir İnsanlar Kim?” 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler. http://www.isletme.istanbul.edu.tr/duyurular/kongrebook/15/kongre.html

 • Caprara, G. V. ve Cervone, D. (2003). A Conception of Personality for a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic, Self Regulating System. In. L. G.

 • Carver, C. S. ve Scheier, M. F. (2002). Optimism. Handbook of Positive Psychology (ss. 231-243). Oxford: Oxford University Press.

 • Catterall, J. S. (1998). Risk and resilience in student transitions to high school. American journal of education, 106(2), 302-333.

 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. Journal of Personality Disorders, 6(4), 343–359.

 • Çetin, F., Basım, H.N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, Mart 2012, s.121-137.

 • Çetin, F., Varoğlu, A.K. (2009). Özellikler bağlamında girişimcinin beş faktör kişilik örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), 51-66.

 • Feldman, D. B. ve Snyder, C. R. (2005). Hope and The Meaningful Life: Theoretical and Empirical Associations Between Goal-Directed Thinking and Life Meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24 (3), 401-421.

 • Gabarro, J.J. (1978). "The Development of Trust, Influence, and Expectations." A.G.Athos ve J.J. Gabarro (Eds.). Interpersonal Behavior Communication an Understanding in Relationship. New Jersey: Prentice Hall Inc., 290-303.

 • Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report, 8, 597-607. doi:10.46743/2160-3715/2003.1870

 • Gonzalez, R., & Padilla, A. M. (1997). The academic resilience of Mexican American high school students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 19(3), 301-317.

 • Haggarty, L. (1996). What is content analysis? Medical Teacher, 18(2), 99-101. doi:10.3109/01421599609034141

 • Han, Y., Brooks, I., Kakabadse, N. K., Peng, Z., ve Zhu, Y. (2012). A Grounded İnvestigation of Chinese Employees' Psychological Capital. Journal of Managerial Psychology, 27(7), 669-695.

 • Harwood, T. G., & Garry, T. (2003). An overview of content analysis. The marketing review, 3(4), 479-498.

 • Hess, T. M., Osowski, N. L., Leclerc, C. M. (2005). Age and Experience Influences on the Complexity of Social Inferences. Psychology and Aging, Vol 20(3), 447-459.

 • Kalafat, S. (2012). Lise öğretmenleri kişilik özelliklerinin öğretmen yeterliliklerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 193-200.

 • Keleş, H. N. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt 3, Sayı 2, 2011 ISSN: 1309 -8039.

 • Luthans, F., ve Youssef, C. M. (1998). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33, 143-160.

 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.

 • Luthans, F., Youssef, C.M., Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press: New York.

 • Masten, Ann ve M.J. Reed. (2002). "Resilience in Development", in: Rick Synder ve Shane Lopez, (Ed). Handbook of Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2002, ss.72-82.

 • Oral, B., Tösten, R., Elçiçek, Z. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algılarının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi

 • Özkalp, E. (2009). Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif (Olumlu) Örgütsel Davranış Yaklaşımı ve Konuları. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 21‐23 Mayıs 2009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, 491-499.

 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research and evaluation methods. M. Butun & S. B. Demir (Tr.Eds.). Ankara: PegemAkademi.

 • Sağlam-Arı, G. (2011). Kadın ve Erkek Yöneticilerin Güven Özelliklerine İlişkin Tutumları: Varsayımsal Astlar Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 105-120.

 • Seligman, M. (2006). Learned optimism: How to change your mind and your life. New York: Vintage Books.

 • Snyder, C. R. (2000). Handbook of hope. San Diego: Academic Press.

 • Stajkovic, A. D. ve F. Luthans (1998). Social Cognitive Theory and Self‐Efficacy: Going Beyond Traditional Motivational and Behavioral Approach. Organizational Dynamics, Spring 66.

 • Townsend, J.C., Da Silva, N., Mueller, L., Curtin, P. and Tetrick, L.E. (2002). Attributional Complexity: A Link Between Training, Job Complexity, Decision Latitude, Leader–Member Exchange, and Performance. Journal of Applied Social Psychology Volume 32, Issue 1, pages 207–221.

 • Tösten, R. (2015), Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep

 • Tösten, R., Arslantaş, H. İ. & Şahin, G. (2017). The Effect Of The Positive Psychological Capital Of The Teachers On The Work Engagement.

 • Tösten, R. Avcı, Y. E. & Yıldırım, İ. (2018). Pozitif Psikolojik Sermaye İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Eğitim Kurumlarında Bir Çalışma. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (3), 21-29.

 • Tösten, R. Özgan, H. (2014). Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Dergisi (EKEV), 59.

 • Tösten, R. Özgan, H. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının incelenmesi. ESOSDER, 62.

 • Tösten, R. Toprak, M. (2017). Positive Psychological Capital and Emotional Labor: A Study in Educational Organizations. Cogen Education.

 • Watson, J. (1997) The Theory of Human Caring: Retrospective and Prospective. Nursing Science Quarterly, 10, 49-52.

 • Yıldırım, İ. & Tösten, R. (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Mesleki Adanmışlıklarının İncelenmesi . Dicle Üniversitesi Ziya Gök

                                                                                                    
 • Article Statistics