ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARINDA YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI MI VAR? TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK SERMAYE PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR DOĞRULAMA

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Number of pages: 398-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma PPS algısı yüksek düzeyde çıkan öğretmenlerin yükleme karmaşıklığı içinde olup olmadıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın temel amacına ulaşabilmek için öğretmenlerdeki PPS pratikleri ortaya konularak bir değerlendirmeye varılacaktır. Araştırma nitel yöntemli olup durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçüt olarak PPS algısı yüksek öğretmenler esas alınmıştır. PPS algısı yüksek öğretmenlerin belirlenmesinde Tösten ve Özgan (2014) tarafından geliştirilen PPS Ölçeği kullanılmıştır. Burada kullanılan ölçek, sadece çalışma grubunun oluşturulmasında rol oynadığı için araştırma, karma (mixed) yöntemli çalışma olarak düşünülmemiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda PPS bileşenleri olarak kabul edilen özyeterlik, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, umut, güven ve dışadönüklük bileşenleriyle ilgili sorular yer almıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin PPS algılarının yüksek çıkması ile görüşme sorularına verdikleri cevapların büyük oranda örtüştüğü, dolayısıyla algı çalışmalarında oluşabilecek olan yükleme karmaşıklığı kaygısının Türkiye’de öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayelerinde görülmediği ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims to reveal whether teachers who are with high positive psychological capital (PPC here then) perception are in attribution complexity or not. To achieve the primary purpose of the research, an evaluation has been made by revealing the PPC practices of teachers. The research is qualitative and designed as a case study. The study group of the research consists of 11 teachers who are selected by criterion sampling method. Teachers who have a high perception of PPC were taken as a criterion. The PPC Scale, developed by Tösten and Özgan (2014), was used to identify teachers with high PPC perception. The scale used here was not considered a mixed-method study because it only played a role in forming the study group. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. Questions about self-efficacy, optimism, resilience, hope, trust, and extraversion, which are accepted as PPC components, were included in the interview form. Face-to-face interviews were conducted in the data collection. The obtained data were analyzed by a content analysis method. As a result of the research, it was revealed that the high PPC perceptions of the teachers and the answers they gave to the interview questions correspond to a large extent. Accordingly, the attributional complexity anxiety that may occur in perception studies was not seen in the PPC of teachers in Turkey.

Keywords