OKULLARDA KORKU KÜLTÜRÜNÜN YORDAYICISI OLARAK OKUL YÖNETICILERININ YÖNETIM TARZI: ÖRGÜT DNA’SININ ARACILIK ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 1
Number of pages: 27-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yöneticilerin yönetim tarzlarının okullardaki korku kültürüne etkisi ve örgüt DNA’sının aracılık rolünü belirlemek için gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada korelasyonel model kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin yönetim tarzları, örgüt DNA’sı ve okullardaki korku kültürü arasındaki ilişkiyi test etmek için yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Araştırma Uşak ilinde yer alan devlet okullarında gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Yönetici Davranış Ölçeği”, “Örgüt DNA’sı Ölçeği” ve “Okullarda Korku Kültürü Ölçeği” ile toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda yönetim tarzlarının korku kültürünü doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Otokratik ve ilgisiz yönetim tarzları okullarda korku kültürüne neden olurken, demokratik yönetim biçimi korku kültürünü azaltmıştır. Bu etki, doğrudan ve dolaylı olarak örgüt DNA’sı aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine whether the management style of administrators directly affected the culture of fear in schools or through organisational DNA. The study employed the correlational model. Structural equation modelling (SEM) was used to test the relationship between school administrators’ management styles, organisational DNA, and the culture of fear in schools.  The research was conducted in public schools in the Uşak Province of Turkey. Data were collected through the “Demographic Information Form”, “Executive Behaviour Scale”, “Organisational DNA Scale”, and the “Fear Culture in Schools Scale”. The structural equation model tests concluded that management styles directly and indirectly affected the culture of fear. While autocratic and laissez-faire management styles caused fear culture in schools, the democratic management style decreased fear culture. This effect occurred directly and indirectly through organisational DNA.

Keywords