ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNDE KÜRESEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: ÇERÇEVE VE BİLGİ YAPILARI ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Number of pages: 1-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Bu çalışmada, R programlama dilinde Biblioshiny arayüzü ile ölçme değişmezliği (MI) üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik özellikleri analiz edilmiştir. MI ile ilgili çalışmaların genel eğilimleri ve gelişmeleri WOS veri tabanındaki yayınlar aracılığıyla belirlenerek bulgular bibliyometrik analiz yöntemi ile görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında MI ile ilgili çalışmaların yıl, yazar, konu, ülke ve üniversite bazında gelişmişlik düzeyleri, konuyla ilgili en etkili çalışmaların neler olduğu, hangi kavramların geliştirildiği sorularına yanıt aranmıştır. Analiz sonuçlarına göre 1989-2021 yılları arasında 324 dergide  MI ile ilgili 1675 makale olduğu tespit edilmiştir. Bu makaleler 4828 yazar tarafından üretilmiştir. MI konu alanında üretilen yıllık ortalama makale sayısı ise 6,27'dir. En üretken yazar Teo, T.’dir. Konuyla ilgili en fazla makaleye sahip ülke Amerika’dır. Entelektüel yapı ve diğer ülkeler arasındaki işbirliği ağında da USA’nnıın temel aktör konumunda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. MI ile ilgili en fazla çalışma yapan kurum Kansas Üniversitesidir. MI ile çalışmaların çok büyük çoğunluğu Amerikalı yazarlar ve Amerika da ki kurumlar tarafından üretilmiştir. Yazarlar tarafından sıklıkla kullanılan anahtar kelimeler, ölçme değişmezliği, uyum indeksleri, model, doğrulama, başarı, doğrulayıcı faktör analizi, öğrenciler, performans olmuştur. Son yıllarda MI ile ilgili en çok çalışılan trend konuları r paketi, örtük teoriler, öğrenci anlayışları, fizik eğitimi ve tıp öğrencileri gibi kavramlardır.

Keywords

Abstract

In this study, the bibliometric features of research on measurement analysis (MI) were analyzed with the Biblioshiny interface in the R programming language. The trends and developments of the studies on MI were determined through the publications in the WOS database, and the findings were visualized and interpreted with the bibliometric analysis method. Within the scope of the study, answers were sought to questions such as the year, author, subject, country and university-based development levels of the studies on MI, what the most effective studies on the subject were, and which concepts were developed. According to the results of the analysis, it was determined that there were 1675 articles in 324 journals between 1989 and 2021 on  MI. These articles were produced by 4828 authors. While the annual average number of articles produced on MI is 6,27. The most prolific author was Teo, T.. The country with the highest number of articles on the subject was America. It has been concluded that the USA is the main actor in the intellectual structure and the cooperation network between other countries. The institution that has done the most work on MI is the University of Kansas. The vast majority of studies with MI have been produced by American authors and institutions in the United States. The keywords frequently used by the authors were measurement invariance, fit indexes, model, validation, achievement, confirmatory factor-analysis, students, performance. The most studied trend topics regarding MI in recent years are concepts such as r package, implicit theories, student prceptions, phscic education ve medical students.

Keywords