ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 1
Number of pages: 111-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada özel okullarda çalışan öğretmenlerinin yaşadığı sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Mersin ili merkez ilçelerinde özel okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşadığı sorunlarla ilgili görüşleri araştırmada geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcı görüşlerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, kıdem yılı, çalıştığı eğitim kademesi, branşı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre özel okulda çalışan öğretmenler; özel okulda günlük çalışma sürelerinin olması gerekenden daha fazla olduğu, okulda geçirdiği haftalık çalışma sürelerinin fazla olduğu, aldıkları ücretlerin emeğinin karşılığından daha az olduğu, aldıkları ücretlerin öğretmenlik mesleğinin itibarlarını zedeleyici bir düzeyde olduğu, maaş dışında ek ödemelerin yeterli olmadığı, velilerin öğretmenlerden görevleri dışında beklentilerinin çok fazla olduğu sorun olarak belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to reveal the problems encountered by teachers working at private schools. The research population comprises teachers working at private schools in central districts of Mersin. Participants’ opinions were collected by means of a questionnaire developed in the research. Participants’ scores were tested for differentiation with respect to gender, age, marital status, seniority year, education level, branch variables. According to the data obtained from the research, private school teachers report following as problems: their daily working time in private school is longer than it should be, weekly working hours in the school are also long, wages they receive do not worth their labor, wages they receive are at a level which damages the reputation of teaching profession, extra payments other than salary are not enough, parents have very high expectations from teachers exceeding their duties.

Keywords