OKULDA ŞİDDET VE YANSIMALARI: EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETE YÖNELİK ULUSLARARASI METİNLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1 Sayı 2
Number of pages: 98-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şiddet, kişinin kendisine, başka birine veya bir gruba/topluluğa yönelik, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ya da gelişme geriliği ile sonuçlanan veya sonuçlanma ihtimali yüksek şekilde kasıtlı güç kullanımıdır. Uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından da belirtildiği üzere, korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Bu noktadan hareketle mevcut çalışmada şiddetin tanımından yola çıkarak şiddet davranışlarını, ne şekillerde karşımıza çıktığını, nedenlerini ve yansımalarını alanyazın taramasıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Her ne kadar eğitim ile çelişen bir olgu olsa da eğitim hayatında şiddet ve eğitime yönelik şiddet konuları ele alınmıştır. Eğitim hayatında ve eğitime yönelik şiddetin büyüklüğü küresel ölçekte yapılan araştırma bulgularından hareketle incelenmiştir. Sonuç olarak eğitim hayatında şiddete yönelik güçlü bir yasal çerçeve oluşturulması, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm paydaşlarla ortaklık oluşturulması, şiddete karşı toplumsal hareket başlatılması, pozitif psikolojik yaklaşımın benimsenmesi, okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin güçlendirilmesi önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Violence is the intentional use of force against oneself, another person, or a group/community that results in or is likely to result in injury, death, psychological harm, or developmental delay. As stated by international non-governmental organizations, it has reached fearful rate. From this point of view, in the present study, it is aimed to reveal the violent behaviors, how they appear, their causes and reflections, based on the definition of violence, through a literature review. Although it is a phenomenon that conflicts with education, violence in education life and violence against education are discussed. The rate of violence in education life and education has been examined based on the findings of research conducted on a global scale. As a result, it is considered important to establish a strong legal framework against violence in education life, to establish partnerships with all stakeholders at national and international level, to initiate a social movement against violence, to adopt a positive psychological approach, and to strengthen psychological counseling and guidance services in schools.

Keywords