ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 79-87
Year-Number: 2021-Cilt 1 Sayı 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adalarının 21. Yy. Özyeterlik algılarının incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırma verileri Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının 21. Yy. özyeterlik algıları yüksek bulunmuştur. Ayrıca 21. Yy. becerileri algıları cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenine göre fark göstermemektedir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the 21st Century self-efficacy perceptions of teacher candidates. The research was carried out with the descriptive survey model, one of the quantitative research methods. Research data were collected with the 21st Century Skills Efficiency Perceptions Scale for Teacher Candidates. The study group of the research consists of teacher candidates studying at a state university. According to the results of the research, 21st century self-efficacy perceptions of teacher candidates were found to be high. In addition, perceptions of 21st century skills do not differ according to gender and grade level.

Keywords