ÖĞRETMENLERİN İŞKOLİKLİK DAVRANIŞLARI İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1 Sayı 2
Number of pages: 15-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin işkoliklik davranışları ile zaman yönetim becerileri arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısında ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan 311 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin işkoliklik davranışlarını belirlemek için Kart (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan İşkoliklik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ilk şekli Spence ve Robbins (1992) tarafından geliştirilen üç boyutlu çalışma bataryası (WorkBat) ölçeğidir. Öğretmenlerin zaman yönetim becerilerini belirlemek için Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Alay ve Koçak (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan “Zaman Yönetimi Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin işkoliklik davranışları alt boyutları ile zaman yönetimi alt boyutları zaman planlaması ve zaman tutumları arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir. Bununla beraber işkoliklik davranışları alt boyutlarının zaman yönetimi alt boyutları zaman planlaması ve zaman tutumlarını yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analizlerde işkoliklik davranışları ve zaman yönetimi becerilerinin cinsiyet, medeni durum ve son öğrenim durumuna göre değişmediği tespit edilmiştir. Araştırmanın analiz sonuçları yorumlanmış ve literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Araştırmanın son bölümünde karar alıcılar, öğretmenler ve araştırmacılar için öneri listesi oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the relationship between teachers' workaholism behaviors and time management skills in terms of some variables. Relational screening model was used in the research. The study group of the research consists of 311 teachers working in Dulkadiroğlu district of Kahramanmaraş province in the 2021-2022 academic year. In the study, the Workaholism Scale adapted to Turkish by Kart (2005) was used to determine the workaholism behaviors of teachers. The first form of the scale is the three-dimensional work battery (WorkBat) scale developed by Spence and Robbins (1992). The “Time Management Inventory” developed by Britton and Tesser (1991) and adapted into Turkish by Alay and Koçak (2003), was used to determine the time management skills of teachers. According to the results of the research, a significant positive relationship was found between the sub-dimensions of teachers' workaholic behaviors and the sub-dimensions of time management, time planning and time attitudes. With this, it has been determined that the sub-dimensions of workaholic behaviors predict time planning and time attitudes in the sub-dimensions of time management. In the analyzes made within the scope of the research, it was determined that workaholic behaviors and time management skills did not change according to gender, marital status and last education level. The analysis results of the research were interpreted and compared with similar studies in the literature. In the last part of the study, a list of suggestions was created for decision makers, teachers and researchers.

Keywords