LİSE YÖNETİCİLERİNİN KOVİD-19 PANDEMİSİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Author:

Number of pages: 28-45
Year-Number: 2021-Cilt 1 Sayı 2

Abstract

COVID-19 Pandemisi, Aralık 2019'dan buyana siyaseti, ekonomiyi, dini gelenekleri, uygulamaları ve sözleşmeleri, kamusal ve özel faaliyetleri, seyahat ve eğlenceyi, yaşam tarzlarını vb. kökten değiştirdi. Tüm dünyada kapanmalar ve yeni normale dönüşler sırasında, eğitim, büyük ölçüde çevrimiçi eğitimden yararlanan hızlı ve dinamik bir değişimle sanal gerçekliğe geçmek zorunda kaldı. Online eğitime geçiş süreci, okullarında bu yeni pandemi uygulamasını planlayan ve yöneten okul yöneticilerini temelden etkiledi. Covid-19 Pandemisi döneminde okulların amaç tanımının yeniden yapılması ihitiyacı doğdu, sahadaki okul yöneticilerinin görev, sorumluluk tanımları yeni bir çerçeveye kavuştu. Bu çalışma, lise yöneticilerinin Covid-19 Pandemisi sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemeyi amaçlamıştır. Bu temel araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmaya 32 lise yöenticisi katılmış, hem kişisel bilgi formunu hem de açık uçlu formu yanıtlamışlardır. Lise yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve sorunlara ilişkin görüşleri ve bu sorunlara yeni görev tanımları çerçevesinde çözüm önerileri bu formlardaki yanıtları doğrultusunda belirlenerek ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

COVID-19 Pandemic has radically changed politics, economy, religious traditions, practices and conventions, public and private activities, travel and entertainment, lifestyles, etc. since December 2019.  Globally, during the closures and come and goes to new normal, education was forced to move to virtual reality as a rapid and dynamic change benefiting greatly from online education. The process of transition to online education fundamentally affected school principals who plan and manage this new pandemic implementation in their schools. In the time of the Covid-19 Pandemic, while the definition of the purpose of schools needed to be restructured, the duties, responsibilities, and job descriptions of School Principals at the front had a new framework. This study aimed to identify the problems faced by High School Principals in Covid-19 Pandemic. A qualitative research approach was used in this basic research. 32 high school principals participated in the research and answered both the personal information form and the open-ended form. The problems faced by school principals in high schools and their insights about the problems and resolution suggestions to those problems within the new framework of their job description were identified and presented in line with their answers on these forms.

Keywords