Okul Müdürlerinin Kendi Kariyer Evrelerine İlişkin Düşünceleri

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 1 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-14 09:47:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 42-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin kariyer evrelerine ilişkin düşüncelerinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini görebilmek adına üç döneme ayırarak, ilk karşılaşma-süreç-son aşama, ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için 10 okul müdüründen oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunun oluşturulmasında, okul müdürlerinin en az beş yıllık müdürlük tecrübesine sahip olması ölçüt olarak alınmıştır. Araştırmanın verileri, yöneticilerin kariyer evrelerine ilişkin düşüncelerini dönemsel olarak toplamaya yönelik oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre okul müdürlerinin stajyer yöneticilik, şehzadelik, keşfetme, heyecan, acemilik, çıraklık, alışma, kaygı, ilk deneyim ve öğrenme gibi tanımlamalarla ifade ettikleri ilk müdürlük yıllarının belirsizliklerle birlikte gelen kaygı, endişe ve heyecanın öne çıktığı bir dönem olduğunu göstermektedir. Okul müdürleri müdürlükteki ilk yılların ardına gelen dönemi özgüven, olgunlaşma, yarı demokratik, fark yaratma, sıradanlık, tecrübe, ikinci heyecan, adanmışlık, kalfalık ve uygulama gibi farklı duygu ve düşüncelerle tanımlamışlardır. Okul müdürleri en az beş yıllık deneyimleri sonucunda deneyime ve tecrübeye yoğun bir vurgu yaparak ulaştıkları mevcut evreyi özgüven, yöneticilikten liderliğe geçiş, babacanlık, diğerkâmlık, ustalık, tecrübe ve tevazu, iz bırakma, verimlilik ve ustalık gibi kavramlarla tanımlamışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal how school principals transform their thoughts about career stages dividing it into three periods, the first encounter-process-final stage. In order to achieve this aim, the study group consisted of 10 school principals. In the determination of the study group, it was taken as a criterion that the school principals have at least five years of management experience. The data of the research were collected with a semi-structured interview form, which was created to periodically collect the thoughts of the managers about the career stages. According to the research findings, it was seen that school principals expressed it with definitions such as trainee management, princedom, discovery, excitement, novice, apprenticeship habituation period,, anxiety, first experience and learning. It shows that the first years of management were a period in which the anxiety, worry and excitement that came with uncertainties came to the fore. School principals defined the period following the first years in the principalship with different feelings and thoughts such as self-confidence, maturation, semi-democratic, making a difference, mediocrity, experience, second excitement, dedication, journeyman and practice. School principals have defined the current stage they have reached by emphasizing experience and experience as a result of at least five years of experience, with concepts such as self-confidence, transition from manager to leadership, paternalism, altruism, mastery, experience and humility, leaving a trace, efficiency and mastery.

Keywords


 • Açıkalın, A. (1998). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Balcı, A. (2004) . Etkili okul kuram uygulama ve araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Balta Aydın, E. (2007). Örgütlerde kariyer yönetimi, kariyer planlaması, kariyer geliştirmesi ve bir kariyer geliştirme programı olarak koçluk uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

 • Bakioğlu, A., & Banoglu, K. (2013). Öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin metaforlar ve sosyal ağ analizi yoluyla incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 28-55.

 • Bakioğlu, A., & İnandı, Y. (2001). Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulama Eğitim Yönetimi, 28, 513-529.

 • Demir, S. B. (2011). Öğretmen kariyer basamakları uygulamasının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3, 53-80.

 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.

 • İnandı, Y., & Gılıç, F. (2020). Öğretmenlerin kariyer engelleri ölçeğinin geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 15-31. https://doi.org/10.17860/mersinefd.669825

 • Kaplan, İ., & Gülcan, M. G. (2020). Öğretmen kariyer basamaklarının oluşturulmasına ilişkin görüşlerin incelenmesi: karma yöntem araştırması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 380-406. https://doi.org/10.30855/gjes.2020.06.03.007

 • MEB (2021). Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği (31386, 5 Şubat 2021).

 • Nartgün, Ş. S., & Ural, İ. (2007). Kariyer basamaklarında yükselme uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 129-149.

 • Şişman, M., & Turan, S. (2004) Eğitim ve okul yönetimi. Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık

 • Taşçıoğlu, C. (2006). Eğitim sektöründe kariyer yönetimi uygulamalarının örgütsel performans üzerindeki etkileri: Teori ve bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • Taşkaya, S. M. (2007). Eğitimde niteliğin arttırılması ve öğretmenlerin statüsünün iyileştirilmesinde kariyer basamaklarının değerlendirilmesi: Konya ili örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Tosun, I., & Yengin Sarpkaya, P. (2014). Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1971-1985. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6713

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics