Madalyonun İki Yüzü: Yönetici ve Öğretmenlerin Sınıf Denetimine İlişkin Bakış Açılarının Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:25:05.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Denetim, yönetim süreçlerinin en önemli aşamalarından ve eğitimin en temel bileşenlerden biridir. İlgili mevzuata göre ders denetiminden sorumlu kişiler okul yöneticileridir. Bu araştırmayla yöneticilerin ve öğretmenlerin ders denetim uygulamalarına bakış açısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 öğretim yılında Türkiye’nin dört farklı ilindeki kamu okullarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) görev yapan 12 öğretmen ve 12 yönetici olmak üzere 24 eğitimci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmaya katılan eğitimciler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve veriler tümevarımsal içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda denetim görevini yerine getirmeyen çok sayıda yöneticinin var olduğu, yöneticilerin çoğunun kendilerini denetim konusunda yetersiz buldukları, evrak işlerinin yoğunluğunu ve öğretmenlerin tedirgin olmasını denetim yapmama gerekçeleri olarak sundukları, denetim uygulamak yerine öğrencilerden ve velilerden gelen şikâyetler doğrultusunda öğretmenleri değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerinse müfettişlerin denetim yaptıkları zamanlarda yaşadıkları olumsuz deneyimlerden dolayı denetim konusuna ön yargılı yaklaştıkları, denetim yapılacağında strese girdikleri, rehberlik ve öğretimsel liderlik yapılmadığı sürece denetimi boşa zaman kaybı olarak gördükleri, yöneticiler tarafından yapılan denetimlerin formaliteden yapıldığını ifade ettikleri, buna rağmen okul yöneticilerinin denetimini müfettişlere tercih ettikleri belirlenmiştir. Aynı zamanda denetimi gerekli ve önemli bulan öğretmenlerin de var olduğu, sınırlı sayıda yönetici tarafından amacına uygun şekilde denetim gerçekleştirilip rehberlik ve öğretimsel liderlik yapılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda denetimlerin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Supervision is one of the most important stages of administration processes and one of the most fundamental components of education. According to the relevant legislation, the people responsible for lesson supervision are school administrators. With this research, it was aimed to determine the perspectives of administrators and teachers on lesson supervision practices. The research was carried out through the basic qualitative research, one of the qualitative research designs. The study group of the research consisted of 24 educators, 12 teachers and 12 administrators, working in public schools (kindergarten, primary school, secondary school, and high school) in four different cities of Turkey in the 2022-2023 academic year. The data of the study were collected through interviews using semi-structured interview forms developed by the researchers. Educators participating in the research were determined by convenience sampling method and the data were analyzed with inductive content analysis. As a result of the research, it was found that many administrators did not fulfill their supervisory duties. Additionally, most of the administrators reported feeling unqualified to conduct supervision. They attributed their reasons for not conducting supervisions to heavy paperwork and uneasiness of the teachers. They tended to evaluate teachers based on feedback from students and parents rather than conducting their own supervisory assessments. Teachers, on the other hand, stated that they were biased towards the subject of supervision due to the negative experiences they had during the supervision, they were stressed when the supervision would be done, they saw the supervision as a waste of time unless guidance and instructional leadership was provided, and they stated that the supervisions made by the administrators were conducted as a formality, however it was determined that they preferred the supervision of the school administrators to the inspectors. At the same time, it was concluded that there were teachers who found supervision necessary and important, and that a limited number of administrators could carry out supervision in accordance with its purpose and provided guidance and instructional leadership. As a result of the study, recommendations were made for the supervisions to be carried out in accordance with their purpose.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics