İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirmede Yaşadıkları Güçlükler: Bir Meta-Sentez Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:25:19.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 70-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede yaşadıkları güçlükleri meta-sentez yöntemi ile incelemektir. Bu amaçla Erwin, Brotherson ve Summers’in (2011) önerdiği meta-sentez aşamaları izlenmiş, Google Akademik, Ulusal Tez Merkezi ve TR Dizin veri tabanları üzerinden, öğretmenlerin ölçme değerlendirme süreçlerinde yaşadıkları güçlükleri temel alan çalışmalar incelenmiştir. Meta-sentez sürecine dahil edilen çalışmalar PRISMA (2020) protokolünden yararlanılarak belirlenmiş ve 22 çalışma üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın güvenirlik ve geçerliğini desteklemek amacıyla, CASP protokolü üzerinden uzman görüşlerine dayalı Miles-Huberman güvenirlik çalışması ve Krippendorff alfa güvenirliği hesaplanmıştır. Araştırmanın bulguları, (1) ölçme değerlendirme araçlarının hazırlanması sürecinde karşılaşılan güçlükler, (2) ölçme değerlendirme araçlarının uygulanması sürecinde karşılaşılan güçlükler ve (3) ölçme değerlendirme araçlarının puanlanması ve öğrenci performansının değerlendirilmesi sürecinde karşılaşılan güçlükler olmak üzere üç tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin genel olarak ölçme değerlendirme araçlarının uygulanması sürecinde eğitim sisteminden/öğretim programından kaynaklanan sebeplerden dolayı güçlüklerle karşılaştıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, yine uygulama sürecinde öğrenciden kaynaklı sebepler ile zaman sınırlılıklarından kaynaklı sebeplerden dolayı yaşanan güçlüklerin daha yoğun olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the challenges experienced by primary school teachers in measuring and evaluating student achievement. For this purpose, the meta-synthesis method suggested by Erwin, Brotherson, and Summers (2011) was employed, and Google Scholar, National Thesis Center, and TR Index databases were searched to retrieve studies on challenges experienced by teachers in measurement and evaluation processes. Studies included in the meta-synthesis were determined using the PRISMA (2020) protocol and the study was conducted based on 22 studies. The Miles-Huberman reliability and Krippendorff alpha reliability were calculated based on expert opinions according to the CASP protocol to support the validity and reliability of the study. The study findings were clustered under three themes: (1) challenges encountered while preparing the measurement and evaluation tools, (2) challenges encountered while administering the measurement and evaluation tools, and (3) challenges encountered while grading the measurement and evaluation tools and evaluating student performance. The results show that teachers often face challenges while administering the measurement and evaluation tools due to education system/curriculum-related factors. On the other hand, the challenges experienced due to student and time constraints-related factors were more common.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics