Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum ve Özyeterlikleri İle Sınıf İçi Uygulamalara İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlerle Karşılaştırılarak İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:25:21.0
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 192-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerin kapsayıcı eğitime dahil edilme sürecini temel alan çalışmaların kısmen varlığı öğretmenlerin kapsayıcı eğitimdeki rollerine ilişkin gerçeği gölgelemektedir. Literatürde de öğretmenleri konu alan kapsayıcı eğitim çalışmalarının azlığı bu durumun bir göstergesidir.  Kapsayıcı eğitime öğretmenlerin perspektiflerinden yaklaşan mevcut çalışmada kapsayıcı eğitimin amacına ulaşmasında önemli görevi bulunan öğretmenlerin kapsayıcı eğitime ilişkin tutum ve özyeterlikleri ile kapsayıcı eğitim sınıf içi uygulamalara yönelik algılarını çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma olup ilişkisel tarama modeliyle desenlenmiştir. Araştırmada korelasyonel araştırma türlerinden, yordayıcı korelasyonel araştırma ve nedensel karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama aşaması, Ankara ve Aksaray illerinin merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaokullarda görev yapan 122 kadın, 162 erkek olmak üzere toplam 284 sosyal bilgiler öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, kullanılan veri toplama tekniklerine uygun olarak analiz edilmiştir. Analiz aşamasında alt problemler içerisinde yer alan değişkenlerin durumuna göre t-testi, anova, analizleri yapılarak çalışmanın analiz süreci tamamlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında; sosyal bilgiler öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının, özyeterliklerinin ve sınıf içi uygulamalara ilişkin algılarının yüksek ve olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The partial existence of the studies based on the inclusion of students in inclusive education shadows the fact that teachers' roles in inclusion education. In the literature, the lack of inclusion training studies for teachers is an indication of this situation. In the present study, which approaches inclusive education from the perspectives of teachers, it is aimed to comparatively examine teachers', who are of great importance in achieving the objectives of inclusive education, attitudes and self-efficacy towards the inclusive education and their perceptions of inclusive classroom practices in terms of various variables. The study is a quantitative research and designed with the relational scanning model. Predictive correlational research and casual comparison design, which are among the types of correlational research were used in the study. The implementation phase of the study was carried out with a total of 284 social studies teachers, 122 female and 162 males, working in public secondary schools affiliated to the Ministry of Education in the central districts of Ankara and Aksaray provinces in (Turkey). In the analysis phase, the analysis process of the study was completed by performing t-test, anova, analyses according to the status of variables included in the sub-problems. Looking at the results of the research in general; social studies teachers' attitudes towards inclusive education, their self-efficacy and their perception of classroom practices were found to be high and positive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics