Öğrencilerin Akademik Erteleme Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:31:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 214-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Kayseri İlinin farklı sosyo-ekonomik bölgelerinde bulunan beş farklı ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 5., 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören 1477 öğrenci oluşturmuştur. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama araçları olarak Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği (Ocak ve Karataş, 2019) ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin belirlenmesinde betimsel istatistik yöntemlerinden, değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasında ise Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin düşük seviyede olduğunu ortaya çıkarmıştır. Cinsiyet, sınıf seviyesi, baba eğitim düzeyi, günlük teknoloji kullanma süresi, günlük ders çalışma süresi ve akademik başarı değişkenleri ile akademik erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anne eğitim düzeyi ile akademik erteleme arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak elde edilen bulgular kapsamında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the academic procrastination behaviors of secondary school students according to various variables. Purposive sampling method was used in the study. The research was conducted in five different secondary schools located in different socio-economic regions of Kayseri Province. The study group consisted of 1477 students studying in the 5th, 6th and 7th grades in the 2022-2023 academic year. The Academic Suspension Behavior Scale of Secondary School Students (Ocak and Karataş, 2019) and Personal Information Form were used as data collection tools in the study in which the survey model was used. Descriptive statistical methods were used to determine students' academic procrastination levels, and Mann Whitney U and Kruskall Wallis tests were used to reveal the relationships between variables. The findings of the study revealed that the academic procrastination levels of the students were low. It was concluded that there was a significant difference between academic procrastination behavior and gender, grade level, father's education level, daily technology usage time, daily study time and academic achievement variables. It was determined that there was no significant difference between mother's education level and academic procrastination. The results of the research were compared with the studies in the literature and recommendations were made within the scope of the findings obtained

Keywords