Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticiler Yeni Krizlere Ne Kadar Hazır?

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:25:32.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 115-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Önümüzdeki yıllarda yaşanılabilecek krizlerde, eğitim sürecinin kesintisiz olarak ve arzu edilen düzeyde devam etmesi için tüm kurumların hazırlıklı olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu doğrultuda bu kurumları yöneten idarecilere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerini yerine getirmede sahip oldukları kriz yönetim becerilerinin büyük önemi vardır. Mevcut yöneticilerin bu becerilerden yoksun olması, olası kriz durumunda eğitim sürecini sekteye uğratabileceğinden, yöneticilerin mevcut kriz yönetimi becerilerinin belirlenmesi, olası eksiklerin giderilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bu hedefle çalışmada, okul yöneticilerinin kriz yönetim becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modellerinden, karşılaştırma türü kullanılan çalışmanın örneklemini 2021-2022 öğretim yılında KKTC’de bulunan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan 576 öğretmeni ve 112 yönetici oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin kriz yönetimi becerileri düzeyi, kendi görüşlerine göre ortalamanın üstünde, öğretmen görüşlerine göre ise ortalamada olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen ve okul yönetici görüşleri karşılaştırıldığında, kriz öncesi ve kriz sonrası dönem için yöneticilerin lehinde fark bulunmuştur. Okul yöneticilerin kriz yönetimi becerileri bazı değişkenlere göre farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

It is an inevitable necessity that, in order for the educational process to continue uninterruptedly and at a desired level, all institutions must be prepared for possible crises in the years to come. In this direction, great responsibility falls to managers of these institutions. The crisis management skills they possess play a great role in fulfilling this responsibility. As present managers’ lack of these skills might bring the educational process to a standstill, identification of the current crisis management skills of managers is significant in terms of remedying possible deficincies. With this objective in mind, this study aims at identifying the crisis management skills of managers. Sample of the study, consists of 576 teachers and 112 managers working at Pre-School Education Institutions. According to the research results, level of crisis management skils of school managers were identified to be above average in their own opinions and to be average in the opinions of the teachers. When the opinions of the teachers and school managers are compared, a difference in favour of the managers was found between the pre-crisis and post-crisis periods. Crisis management skills of schools managers differs based on some variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics