KONUŞMA VE YARATICI YAZMA BECERİLERİNİN WEB 2.0 DESTEKLİ CLIL VE WEB 2.0 İLE GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Number of pages: 241-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, web 2.0 destekli içerik ve dil bütünleşik öğrenme ve Web 2.0 etkinliklerinin yabancı dil olarak İngilizce dersinde öğrencilerin konuşma ve yaratıcı yazma becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 6. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 2 deney ve 1 kontrol grubu olmak üzere 60 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada karma araştırma desenlerinden müdahale deseni kullanılmıştır.  Araştırmanın uygulama aşaması 8 hafta sürmüştür. Bu sürede deney 1 grubuna web 2.0 destekli içerik ve dil bütünleşik öğrenme etkinlikleri, deney 2 grubuna da web 2.0 destekli öğrenme etkinlikleri müdahalelerinde bulunulmuştur. Veri toplama aracı olarak Gömleksiz ve Özkaya (2012) tarafından CEFR A1 ve A2 becerilerine göre geliştirilen “A1-A2 Sözlü Anlatım Ölçeği”, Susar Kırmızı ve Beydemir (2008) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği” ve görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırmada “A1-A2 Sözlü Anlatım Ölçeği” ve “Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği” ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi yapılırken, nitel veriler ise içerik analizi ile değerlendirilerek temalara ayrılmış ve bunlar da kendi içinde kodlarla sınıflandırılmıştır. Uygulama öncesi yapılan testler sonucunda tüm grupların konuşma ve yazma beceri düzeylerinin benzer olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda, web 2.0 destekli içerik ve dil bütünleşik öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerini olumlu yönde geliştirdiği; web 2.0 destekli etkinliklerin ise öğrencilerin konuşma becerilerini olumlu yönde geliştirdiği ancak yazma becerilerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçları temel alınarak, farklı eğitim kademelerinde ya da derslerde araştırma yapılabilir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of web 2.0 supported content language integrated learning activities and Web2.0 on students' speaking and creative writing skills in English as a foreign language course. The study group of the research consists of middle school 6th grade students. There are 60 students, 2 in the experimental group and 1 in the control group, in the study. The intervention design, one of the mixed research designs, was used in the research.The implementation phase of the study lasted for 8 weeks. During this period, web 2.0 supported CLIL activities were applied to the experimental group 1 and web 2.0 supported learning activities to the experimental group 2."A1-A2 Oral Expression Scale" developed according to CEFR A1 and A2 skills by Temizsiz and Özkaya (2012), "Creative Writing Items Evaluation Scale" developed by Susar Kırmızı and Beydemir (2008) and interview questions were used as data collection tools. In the research, “A1-A2 Oral Expression Scale” and “Creative Writing Products Evaluation Scale” were applied as pre-test and post-test. While one-way analysis of variance was performed in the analysis of quantitative data, qualitative data were evaluated by content analysis and divided into themes, and these were also classified with codes within themselves. Before the implementation, it was seen that the speaking and writing skill levels of all groups were similar.As a result of the research, web 2.0 supported content integrated learning activities improved students' speaking and writing skills positively; On the other hand, it was seen that web 2.0 supported activities improved students' speaking skills in a positive way, but were not effective in writing skills. Further research can be performed in other grades or classes following the results of the research.

Keywords