BELİREN YETİŞKİNLERDE ALGILANAN STRESİN PSİKOLOJİK İYİ OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖZ-DÜZENLEMENİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:47:25.0
Language : İngilizce
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 66-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikolojinin pozitif yönünün önemli kavramlarından biri olan psikolojik iyi olma ve buna etki eden faktörler gün geçtikçe daha çok araştırmaya konu olmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı beliren yetişkin üniversite öğrencilerinin algıladıkları stresin psikolojik iyi olma üzerindeki etkisinde öz-düzenlemenin aracılık rolü üstlenip üstlenmediğini ortaya koymaktır. Çalışmanın verileri 317’si kadın, 134’ü erkek toplam 451 üniversite öğrencisinden (yaş aralığı 18-28; ortalaması=21.57, ss=1.89) toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak, Algılanan Stres Ölçeği, Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve Öz-Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında Psikolojik İyi Oluş Ölçeği için cronbach alfa iç güvenirlik kat sayısı .90, Öz Düzenleme Ölçeği için ise cronbach alfa iç güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS 22 ve AMOS 23 paket programları kullanılmıştır. Verilerin analiz öncesinde normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen ilk bulgulara göre, algılanan stres ile psikolojik iyi olma ve öz-düzenleme arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktayken, psikolojik iyi olma ve öz düzenleme arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunduğu ortaya koyulmuştur. İkinci olarak, psikolojik iyi olma üzerinde algılanan stres düzeyinin toplam etkisi, doğrudan etkisi ve öz-düzenleme aracılığıyla oluşan dolaylı etkisi anlamlı olduğu için, öz-düzenlemenin algılanan stresin psikolojik iyi olma üzerindeki etkisinde ise kısmi aracılık yaptığı görülmüştür. Elde edilen bulgular alan yazını ışığında tartışılmış, yorumlanmış ve bulgulara göre önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Psychological well-being, which is one of the important concepts of the positive aspect of psychology, and the factors affecting it are the subject of more and more research. In this context, the aim of the study is to reveal whether self-regulation plays a mediating role in the effect of perceived stress on psychological well-being of emerging adult university students. The data of the study were collected from 451 university students (317 women and 134 men) (age range 18-28; mean=21.57, sd=1.89). Perceived Stress Scale, Psychological Well-Being Scale and Self-Regulation Scale were used as data collection tools. Within the scope of this study, the cronbach alpha internal reliability coefficient was found as .90 for the Psychological Well-Being Scale and the cronbach alpha internal reliability coefficient was found as .85 for the Self-Regulation Scale. SPSS 22 and AMOS 23 package programs were used in the analysis of the data. It was determined that the data showed a normal distribution before the analysis. According to the first findings obtained as a result of the research, there are negative significant relationships between perceived stress and psychological well-being and self-regulation, while there is a positive significant relationship between self-regulation and psychological well-being. Secondly, since the total and direct effect of perceived stress on psychological well-being and the indirect effect through self-regulation were significant, it was observed that self-regulation partially mediated the effect of perceived stress on psychological well-being. The findings were discussed and interpreted in the light of the literature and suggestions were made according to the findings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics