TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA OKULUN ROLÜNÜN BAUDRİLLARD PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:47:07.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 145-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Jean Baudrillard’ın “Tüketim Kuramı” referans alınarak, okulun tüketim kültürünün oluşmasındaki rolünün öğretmen görüşleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı araştırma karma yöntem temelinde desenlenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında olgubilim modeli kullanılırken, nicel kısımda ise genel tarama modeli işe koşulmuştur. Amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik yoluyla ile belirlenmiş nitel bölümün katılımcılarını 9 öğretmen oluşturmuştur. Seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 794 öğretmen ise araştırmanın nicel kısmının çalışma evrenini oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ve anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen nitel veriler betimsel analiz tekniğiyle ve nicel veriler betimsel istatistikler aracılığı ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, okulların, tüketim toplumunun küçük birer örneği olduğu, tüketime dair yaşam becerilerinin bir kısmı okullarda şekillenen öğrencilerin, özellikle sosyalleşme süreçlerinde tüketime yönlendikleri bulgusu ortaya konulmuştur. Öğrencilerin okullarda davranışlarını ve duygularını tüketim nesneleri üzerinden göstermeye odaklı oldukları ve birbirlerini bu konuda oldukça fazla etkiledikleri anlaşılmıştır. Okulların, tüketim davranışını hem öğrenci hem aileler için kaçınılmaz bir olguya dönüştürdüğü de elde edilen bulgulardan görülmüştür. Toplumsal sınıf atlama aracı olarak kullanılan okulların ve buna aracı olan sınavların da okulların ve eğitimin tüketilmesine neden olduğu, ayrıca sınavların öğrencilere getirdiği başarılı olma zorunluluğu nedeniyle de bilginin de tüketim nesnesine dönüştüğü anlaşılmıştır.  Araştırmanın genel sonucu olarak, okulların tüketim toplumunun devamını sağlayacak nitelikte tüketiciler hazırlayan kurumlar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the role of school in the development of consumption culture in the context of teacher opinions, within the perspective of “The Theory of Consumption” of Jean Baudrillard. The study, in which both qualitative and quantitative research methods were used, was designed based on the mixed method. The study group of the qualitative part, which was determined by maximum diversity from the purposeful sampling techniques, consisted of 9 teachers. A total of 794 teachers who were determined by random sampling technique, constituted the population of the quantitative part of the study. The data were collected through semi-structured interviews and questionnaire form. The qualitative data obtained were analyzed through the descriptive analysis technique and quantitative data were analyzed using descriptive statistics. According to the findings obtained in the study. It was revealed that schools were small examples of the consumer society and students, whose certain life skills related to consumption were shaped at schools, were directed towards consumption, especially in the socialization processes. It was understood that students focused on displaying their behaviors and emotions in school through objects of consumption and they affected each other very much in this regard. It was observed from the findings that schools transformed consumption behavior into an inevitable phenomenon for both students and families. As an overall result of the study, it was concluded that schools were institutions that prepared consumers to ensure the continuation of the consumer society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics