KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE YETİŞKİNLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:47:34.0
Language : İngilizce
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Number of pages: 199-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; yetişkinlerin sosyal medyayı bir eğitim aracı olarak kullanmalarını etkileyen temel motivasyonları kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde belirlemektir. Çalışmada bireylerin sosyal medya kullanımını motive eden faktörler arasından, birçok araştırmanın ortak sonucu olan “bilgi edinme” faktörü ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada bireylerin bilgi edinme amacıyla sosyal medya kullanımını etkileyen alt faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomeloji) deseni kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış olup görüşmelerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise telefon aracılığı ile yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, sosyal medyayı bilgi edinme amacıyla kullanan ve 18 yaşın üzerinde olan beş yetişkinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucu yetişkinlerin sosyal medyayı eğitim amacıyla kullanmalarını etkileyen altı alt faktör elde edilmiştir. Bunlar; zamandan kazanç, kolaylık (ihtiyaç halinde ulaşılabilir olması, fiziksel olarak erişim kolaylığı), güncel bilgi, bilgi çeşitliliği, bilgi paylaşma (etkileşim, içerik üretimi) ve esnekliktir (kişisel bilgi seçimi, zaman, mekan).

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the main motivations affecting adults' use of social media as an educational tool within the framework of the uses and gratifications theory. Among the factors motivating individuals to use social media, the information acquisition factor was examined in the study. In this context, it was aimed to reveal the sub-factors affecting individuals' use of social media for information acquisition. The phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The data were collected using a semi-structured interview form; some interviews were conducted face-to-face while some were by phone. The criterion sampling method was used to determine the study group. The study group consisted of five adults over 18 who use social media for information acquisition. The results were analyzed by the content analysis method. As a result of the study, six sub-factors affecting adults' use of social media for information acquisition were obtained. They were time-saving, convenience (accessibility in case of need, physical accessibility), up-to-date information, diversity of information, information sharing (interaction, content production), and flexibility (choice of personal data, time, place).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics