COVID-19 SÜRECİNDE ERGENLERİN KARİYER KAYGILARI: AİLE DESTEĞİ, UMUT VE KARİYER KARARI VERMENİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 16:47:56.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 15-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın COVID-19 salgını ile mücadelede karşılaştığı güçlükler, aşı ve ilaçların bulunmasıyla azalmış olsa da devam etmektedir. Salgından her yaş grubundan insanın etkilendiği tahmin edilmektedir. Salgın tüm hızıyla sürerken, kariyer seçimleri yapmaları ve hayatları ile ilgili kararlar almaları gereken ergenlerin kariyer kaygıları bu araştırmanın konusudur. Araştırmada, ergenlerin kariyer kaygıları, cinsiyete, kariyer kararı verip vermemeye, COVID-19 salgınının aile ilişkilerini etkileyip etkilemediğine, sınıf düzeyine, algılanan başarıya ve ailelerinin gelir durumuna göre incelenmiş ve aile desteği, umut ve kariyer kararı verme durumunun kariyer kaygısını ne derece yordadığı araştırılmıştır. Araştırmaya, Türkiye’de liseye devam eden, yaşları 14 ile 18 arasında değişen 355 kız ve 358 erkek toplam 713 ergen katılmıştır. Araştırmanın sonunda kızların erkeklere, kariyer kararı vermeyenlerin kariyer kararı verenlere, COVID-19 salgınından aile ilişkileri etkilenenlerin etkilenmeyenlere, liseden mezun olmaya daha yakın sınıflardakilerin, alt sınıftakilere, aile gelir düzeyi düşük olanların aile gelir düzeyi yüksek olanlara göre kariyer kaygısının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet, kariyer kararı verme durumu, aile desteği ve umut ile ergenlerin kariyer kaygısı arasında ilişki olduğu; ailenin bilgi desteği, ailenin beklentisi, harekete geçme güdüsü ve kariyer kararı verme durumunun kariyer kaygısını yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is estimated that people from all age groups were affected by the COVID-19 pandemic. In this study, the career anxiety of adolescents, who needed to make career choices and decisions about their lives, while the pandemic was in full swing was researched. Throughout this study, the career anxieties of adolescents were examined according to gender, career decision-making, whether COVID-19 had any affects on family relations, grade levels, and the perceived success and income status of their families, as well as to the extent that family support, hope and career decision-making predicted career anxiety. A total of 713 adolescents, which consisted of 355 females and 358 males, aged between fourteen and eighteen, attending high school in Turkiye participated in the study. As a result of the study, the following was found: career anxiety was significantly higher in females than in males; those who did not make a career decision suffered more career anxiety than those who did; those whose family relations were affected by the COVID-19 pandemic suffered more career anxiety than those whose were not; and that those who were closer to graduating from high school, those in the lower classes, and those with low family income suffered more career anxiety than others. In addition, there is a correlation between the career anxiety of adolescents and gender, career decision-making, familial support and hope. It was concluded that a family's information support, family expectation, motivation to act and career decision-making predict career anxiety.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics