LİDERLİK TARZI ÖLÇEĞİNİN CİNSİYET VE KIDEM ALT GRUPLARINDA ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-06 08:37:57.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 157-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Taş, Çelik ve Tombul (2007) tarafından geliştirilen Liderlik Tarzı Ölçeğinin faktör yapısı için tanımlanan ölçme modelinin cinsiyet ve kıdem grupları için ölçme değişmezliği aşamalarını sağlayıp sağlanmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda cinsiyete ve kıdeme göre liderlik tarzı ölçeğinin ölçme değişmezliği, kovaryans yapılarının değişmezliğini test eden çoklu grup doğrulayıcı faktör analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 586 öğretmen oluşturmaktadır. Analizlerde sırasıyla biçimsel değişmezlik, metrik değişmezlik, skalar değişmezlik, katı değişmezlik koşulları CFI karşılaştırıcı uyum iyiliği kriterleri farkına bakılarak test edilmiştir. Liderlik tarzı ölçeğinin cinsiyet grubunda, tüm ölçek ve 2 alt faktörde ayrı ayrı biçimsel ve metrik değişmezlik koşullarını sağladığı; kıdem grubunda ise ölçeğin 2 alt boyutunda ayrı ayrı biçimsel değişmezlik koşullarını sağladığı; yine kıdem grubunda tüm ölçek söz konusu olduğunda hiçbir değişmezlik aşamasının sağlanamadığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet alt grupları söz konusu iken hem tüm ölçek hem de iki alt boyutu için metrik değişmezliğin sağlandığı görülmektedir. Kıdem alt grupları söz konusu iken iki alt boyutu için metrik değişmezliğin sağlandığı görülmektedir. Fakat tüm ölçek maddeleri söz konusu olduğunda temel modelin model uyum iyilikleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmadığından yapısal değişmezliğin gruplar arasında sağlanmadığı görülmektedir. Sonuç olarak liderlik tarzı ölçeğinden ve her iki alt boyutundan elde edilen veriler üzerinden cinsiyet için ve kıdem alt grupları söz konusu iken ölçeğin iki alt boyutu için madde bazında yanlılıklar olabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine whether the measurement model defined for the factor structure of the Leadership Style Scale developed by Taş, Çelik and Tombul (2007) provides the measurement invariance stages for gender and seniority groups. For this purpose, the measurement invariance of the leadership style scale according to gender and seniority was carried out with multi-group confirmatory factor analyzes that tested the invariance of covariance structures. The study group of the research consists of 586 teachers working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Turkey. In the analyzes, the structural invariance, metric invariance, scalar invariance, and strict invariance conditions were tested by looking at the difference in the CFI comparator goodness of fit criteria, respectively. Leadership style scale provided formal and metric invariance conditions for gender group, whole scale and 2 sub-factors separately; in the seniority group, the two sub-dimensions of the scale separately met the structural invariance conditions; Again, in the seniority group, it has been determined that no invariance stage can be achieved when the whole scale is in question. According to the results obtained, it is seen that metric invariance is provided for both the whole scale and its two sub-dimensions when gender subgroups are in question. When it comes to seniority subgroups, it is seen that metric invariance is provided for the two sub-dimensions. However, when it comes to all scale items, it is seen that structural invariance is not provided between the groups, since the model goodness of fit of the basic model is not within acceptable limits. As a result, it can be said that there may be item-based biases for the two sub-dimensions of the scale, while the data obtained from the leadership style scale and both sub-dimensions are in question.

Keywords