PROGRAM DIŞI ETKINLIKLERIN ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ FARKLI ALANLARDAKI GELIŞIMINE ETKISI: PROGRAM DIŞININ IÇINDEYIZ! PROJE DENEYIMI

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 2
Number of pages: 133-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, program dışı etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin gelişimine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma yakınsayan paralel desen olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar dezavantajlı ve akademik olarak başarılı olan 6. ve 7. sınıflara devam eden 21 öğrencidir. Nitel veri toplama araçları olarak günlük, gazete kupürü, gözlem formu ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Nicel kısımda Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu Ölçeği, Matematik İnancı Ölçeği ve Ders Dışı Spor Etkinliklere Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen nitel verilerden kategoriler ve alt kategoriler oluşturulmuş, gözlem formları, günlükler ve gazete kupürleri kullanılmıştır. Nicel veri analizi için Wilcoxon işaretli sıra testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre gerçekleştirilen etkinlikler ile öğrencilerin beklentileri arasında uyum bulunmaktadır. Etkinliklerin en sık duyuşsal, ardından bilişsel ve çok yönlü gelişim alanlarında katkı sağladığını belirtmişlerdir. Nitel bulgular bir araya getirildiğinde, ders dışı etkinliklerin duyuşsal gelişimlerine en fazla katkıyı sağladığı söylenebilir. Öğrencilerin fen ve matematiğe yönelik tutumları anlamlı bir farklılık göstermezken, sportif faaliyetlere yönelik puanları anlamlı farklılık göstermiş ve proje sonrasında düşmüştür. Bu sonucun nedeni, tutum değiştirmek için sınırlı zaman olabilir.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the effect of extra-curricular activities on the development of secondary school students. The study is designed as convergent parallel mixed method. Participants are disadvantaged and academically successful 21 students attending 6th and 7th grades. As qualitative data collection instruments: diary, newspaper clipping, observation form and survey form having open-ended questions were used. In the quantitative part Continuing Motivation for Science Learning Scale, Mathematics Beliefs Scale and Attitude Scales Toward Extracurricular Sports Activities were used. Categories and sub-categories were being created from qualitative data obtained from surveys, observation forms, diaries and newspaper clippings were used. Wilcoxon signed-rank test was used for quantitative data analysis. According to findings, there is harmony between the activities carried out and the expectations of the students. They stated the contribution of the activities the most frequently in the areas of affective, then cognitive and multi-dimensional development. When the findings from qualititative combined it can be said that extra-curricular activities contribute the most to their affective development. Students’ attitudes towards science and mathematics didn’t show a significant difference, while their scores for sports activities showed significant difference and it decreased after project.  Limited time to change attitude might be reason of this result.

Keywords