Yazım Kuralları


DEĞERLİ YAZARLAR ADAY MAKALE GÖNDERİM VE YAZIM KURALLARINI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE ADAY MAKALENİZİ KURALLARA UYGUN OLARAK YÜKLEYİNİZ.

HATALI VEYA EKSİK YÜKLEMELERDE MAKALENİZ GERİ ÇEVRİLECEKTİR. 

Aşağıda belirtilen özelliklerdeki aday makaleler 2022 Ekim ayı itibariyle editörlük tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Herhangi bir nitel araştırma yöntemine (durum araştırması, fenomenoloji, etnografik araştırma vb.) dayanmayan nitel veri toplanarak yapılan araştırma makaleleri,
  1. Literatür taraması veya doküman incelemesi çalışmaları,
  1. Sadece metaforik algı veya metafor temelli araştırma makaleleri,
  1. Sadece frekans ve yüzde değerlerinin sunulduğu araştırma makaleleri,
  2. Daha önceden yayımlanmış sayılardaki makalelerle aynı veya çok benzer konuları işleyen araştırma makaleleri,

Baş editör, editör ve editör yardımcısından oluşan üst editör kurulu, aday makalenizin değerlendirmeye alınıp alınamayacağı ile ilgili kararı vermelerinin ardından süreç başlayacaktır.

Bu konuda tüm karar yetkisi üst editör grubuna aittir. Bu süre 1-2 haftadır.

Aday Makale Gönderim ve Yazım Kuralları

Değerli Yazarlar,

Makalenizin yayımlanması için dergimizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bilimsel, öncü ve yenilikçi çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası boyutlarda eğitim alanında etki değeri yüksek ve alana katkı sağlayıcı bir dergi yolunda ilerleme hedefiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda dergimizin hakem havuzunun genişlemesini arzuluyoruz. Bu nedenle makalenizin kör hakem sürecinin başlatılabilmesi için  önereceğiniz en az 3 hakemin dergimizin web sayfasından hakem olarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Önerileriniz doğrultusunda tüm hakemlerin öncelikle çalışmayla ilgili alanda veya eğitim alanında  Dr. unvanına sahip olmaları ve hakemlerin en az 2'sinin faal olarak çalışan öğretim üyesi olma zorunluluğu vardır.  Sürecin nasıl işleyeceği altta verilmiştir.

Süreç: Aday makaleniz sisteme yüklendikten ve ön inceleme sonucunda kör hakemlik sürecine gönderilmeye uygun olduğuna karar verildikten sonra size editörlükten bir mail gelecektir. Aksi durumda da size aday makalenizin ret maili ulaşacaktır. Gelecek maile yukarıda anlatılan hakemlerle ilgili işlemleri yapıp, hakemlerin sisteme hakem olarak üye olmalarını sağladıktan sonra üç hakemin ad soyadlarını, çalıştıkları kurumları ve mail adreslerini iedresinfo@gmail.com mail adresine göndermeniz gerekmektedir.Ardından makalenizin kör hakemlik süreci başlayacaktır. Kör hakemlik sürecinde aday makaleniz sizin gönderdiğiniz hakemlere gönderilmemektedir.

Telif devir hakkı formu (Formu makaleyi sisteme yüklerken görebilirsiniz.) yazar/lar tarafından imzalanmalıdır. Belgenin imzalanmış ve taranmış dosyası makale başvurusu sırasında sisteme yüklenmelidir.

Herhangi bir intihal programından alınan intihal raporu ek belge olarak sisteme yüklenmelidir. İntihal oranı %20'yi geçmemelidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimize gönderilecek makalelerin yazım dili Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Yazarlar makalelerini sisteme her iki dilde tek dosya halinde önce İngilizce olacak şekilde yüklemek zorundadır. Her iki makale de yeni bir sayfada başlayacak şekilde dosya oluşturulmalıdır. Her iki dilde de tüm makale formatı geçerlidir. (Extended abstract kabul edilmemektedir. Türkçe yazılmış makalenin tamamının İngilizce'ye çevrilmiş hali sisteme yüklenmelidir.) Makalelerde yazar veya yazarlara ait ad-soyad veya yazar/ları işaret edebilecek herhangi bir bilgi verilmemelidir.

Makalelerin hazırlanmasında aşağıdaki sıranın takip edilmesi önerilir.

   İngilizce Başlık  

   İngilizce Özet

   Anahtar Kelimeler

   Makale Metni (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler)

   Kaynakça

-----------------------------------------------------------------------------

   Türkçe Başlık

   Türkçe Özet 

   Anahtar Kelimeler

   Makale Metni (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler)

   Kaynakça

 

Makalelerde her dil için kelime üst sınırı  (tüm bölümler dahil olmak üzere) 8000 alt sınır ise 4000 kelimedir. Meta çalışmalar ve bibliyometrik araştırmalar için kelime sınırı (tüm bölümler dahil olmak üzere) 15000 kelimedir. 

Ana başlıklar her iki dilde de 15 kelimeden fazla olmamalıdır. Ana başlıklar her iki dilde de büyük harflerle Times New Roman 12 punto büyüklüğünde kalın yazılmalıdır.

Özetler 200-300 kelimeden oluşmalıdır. Makalede en az 3 en fazla 5 anahtar kelime sunulmalıdır.

Makaleler A4 boyutunda; üstten, alttan, sağdan ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Tüm özetler ve anahtar kelimeler Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Özet ve Abstract başlıkları sola dayalı, baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimler parantez içindeki gibi yazılmalıdır. (Anahtar Kelimeler: oluşturmacılık; öğretmen adayı; tutum )

Makale Metni Times New Roman 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Makale metni içi ana başlıklar (GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER) numaralandırılarak kalın büyük harflerle yazılmalıdır. İkincil başlıklar baş harfleri büyük kalın yazılmalıdır. Üçüncü ve sonraki alt başlıklar baş harfleri büyük kalın ve italik yazılmalıdır. Örnek aşağıda sunulmuştur.

   1. GİRİŞ

           1.1. Öğrenci Motivasyonu

           1.1.1. Öğrenci Motivasyonunu Engelleyen Faktörler

Paragraf aralığı 6 nk, satır aralığı 1,0 ve ilk satır girintisi 0,5 olmalıdır.

*Tabloların içindeki bilgiler ve tablo adları Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalıdır. 

Tablo adları tabloların üstünde sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Örnek: Tablo 1. Öğrencilere ait demografik bilgiler (N=86)

*Şekil, grafik ve resimlerin adları da Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Şekil vb. sayfada bulunduğu yerde ortalı olmalıdır. Şekil, resim ve grafiklerin adları ise altta ortalı yazılmalıdır.

Örnek: Şekil 1. Meta çalışmalar akış hiyerarşisi

*Dipnot verilecekse Times New Roman 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

*Makale içi atıf gösterme ve kaynakça yazımında APA 6 stili referans alınmalıdır. Kaynakça başlığı sola dayalı kalın büyük harflerle yazılmalıdır.