Makale Değerlendirme Süreci


Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı dergisi yılda iki kez yayın yapan açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde eğitimle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Makalelerin dili Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Makalelerin değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı dergisinde yayımlanan tüm yazıların; dil, bilim, hukuki, etik vb. açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların yayın hakları ise Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı dergisine aittir. Yayımlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. 

Dergi değerlendirme süreci aşağıda listelenmiş ve şematize edilmiştir. (Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi makale değerlendirme süreçleri sayfasından alınmıştır.)

1. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamalı veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş, ancak tam metni yayımlanmamış bildiriler başlık sayfasında toplantı adı, yeri ve tarihi belirtilerek yüklenebilir.

2. Yazılar anonim hale getirilmeli ve dergi şablonuna uygun olarak yazılmalıdır. Makale gönderim sistemine dört dosya yüklenmelidir. (1. Makale Şablonu, 2. Telif Hakkı Devir Formu, 3. İntihal Raporu).

3. Dergiye gönderilen yazılarla ilgili tüm işlemler online olarak yapılır ve yazarlar her adımı takip ederek makale gönderim sisteminden editör ile iletişime geçebilirler.

4. Gönderilen makaleler, ön inceleme aşamasında dergi düzenleme şablonuna uygunluk ve intihal açısından kontrol edilir. Yazılar daha sonra dil editörleri tarafından değerlendirilir. Dil editörü tarafından onaylanmayan ve / veya şablon yazmaya uygun bulunmayan yazılar reddedilir.

5. Yazım ve dil açısından uygun bulunan yazılar baş editöre gönderilir ve derginin yayın politikasına göre gözden geçirilir. Baş editör tarafından onaylanırsa süreç devam eder, değilse editör tarafından editör inceleme yorumlarıyla reddedilir.

6. Çalışmanın konu alanına göre sistem üzerinden iki ayrı hakem atanır. Tüm gönderimler çift kör hakem incelemesine tabidir. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemlere 15 gün süre tanınır. Bu süre gerekirse 15 gün daha uzatılır. Toplam 30 günde değerlendirmeyi tamamlamayan hakemlerin yerine yeni hakemler atanır.

7. Hakemler makaleyi “Hakem Değerlendirme Formu” na göre değerlendirir.

8. Hakem değerlendirme sürecinde çalışmaya düzeltme veren ve tekrar görmek isteyen hakemlerin gerekçelerinin bulunduğu hakem değerlendirme formu ve çalışmanın dosyasında öneri getirilmişse, hakemin değerlendirme dosyası tekrar sorumlu yazara iletilir. Sorumlu yazardan gelen düzeltilmiş çalışma, çalışmayı tekrar görmek isteyen hakeme veya hakemlere iletilir. Hakem/ler nihai kararlarını verene dek bu süreç devam eder.

9. Her iki hakem de makaleyi kabul etmişse, makale editörün onayı ile yayın sürecine alınır. Her iki hakem de makaleyi reddederse, makale yayınlanmaz. Hakemlerden biri yayınlanabilir, diğeri yayınlanamaz görüşü belirtirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayının kabulüne veya reddine karar verilir.

10. Hakemlerin raporlarına göre herhangi bir revizyona gerek olmadığına (Kabul), hakem raporunda belirtilen taraflarda revizyon yapıldıktan sonra yayınlanması (Kabul), hakem raporunda belirtilen taraflarda revizyon sonrası yeniden hakem kontrolü (Revizyon) veya yayınlamak için makaleyi reddetme (Reddetme). Hakem raporlarına göre alınan karar en kısa sürede yazar veya yazarlara duyurulur.

11. Hakemlerin daha fazla revizyon talebi olması durumunda, yazarın en geç bir ay içinde revizyonları tamamlayarak makalenin son halini göndermesi beklenir. Editör, belirtilen sürede düzeltmeler yapılmadığı takdirde makaleyi yazara geri gönderir.

12. Kabul edilen tüm yazılara DOI numaraları verilir.

13. Çalışmalar en az iki hakemin olumlu görüşü temel alınarak editör kurulu kararı sonucu yayınlanır.

14.  Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı Dergisi ücretsizdir, bu nedenle dergi yazarlara telif ücreti ödemez.

 

Değerlendirmse sürecine yönelik şemalar aşağıda sunulmuştur.

(Şemalar Dergi Park resmi web sayfasından alınmıştır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/faq).

60

61