Hakkımızda (Amaç ve Kapsam)


Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı (UİER) Dergisi, yılda iki kez yayın yapan açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde eğitimle ilgili yapılmış (özel eğitim gibi özel uzmanlık alanı gerektiren alanlar hariç) bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Makalelerin dili Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Makalelerin değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı dergisinde yayımlanan tüm yazıların; dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların yayın hakları ise Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı dergisine aittir. Yayımlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. Tüm makaleler açık erişimdedir ve herkesin okuması ve indirmesi için ücretsizdir. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için makale işleme ücreti veya gönderim ücreti yoktur.

 

Aşağıda belirtilen özelliklerdeki aday makaleler 2022 Ekim ayı itibariyle editörlük tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Herhangi bir nitel araştırma yöntemine (durum araştırması, fenomenoloji, etnografik araştırma vb.) dayanmayan ve bu yöntemin neden seçildiği gerekçelendirilmeyen nitel veri toplanarak yapılan araştırma makaleleri ile sadece katılımcı görüşlerinin alındığı makaleler, 
  1. Literatür taraması veya doküman incelemesi çalışmaları,
  1. Sadece metaforik algı veya metafor temelli araştırma makaleleri,
  1. Sadece frekans ve yüzde değerlerinin sunulduğu araştırma makaleleri,
  2. Daha önceden yayımlanmış sayılardaki makalelerle aynı veya çok benzer konuları işleyen araştırma makaleleri,
  3. Covid-19 süreci ile ilgili hazırlanmış makaleler,

Baş editör, editör ve editör yardımcısından oluşan üst editör kurulu, aday makalenizin değerlendirmeye alınıp alınamayacağı ile ilgili kararı vermelerinin ardından süreç başlayacaktır. Bu konuda tüm karar yetkisi üst editör grubuna aittir. Bu süre 2-4 haftadır.