ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUKLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN ARACI ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-CİLT 2 SAYI 1
Number of pages: 1-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin mutluluk ve yaşam doyumları arasındaki ilişkide erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle 490 öğrenciden (373’ü kadın, 1771’i erkek) veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’ ‘Young Şema Ölçeği Kısa Formu’ ve ‘Mutluluk Ölçeği’ kullanılarak veri toplanmıştır. Önerilen model LISREL yazılımı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Bulgular doğrultusunda önerilen aracı modelin veri ile iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ile mutluluk düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erken dönem uyumsuz şemalardan iki alt boyutun (duygusal yoksunluk ve karamsarlık) yaşam doyumu ve mutluluk arasında kısmı aracılık rolü üstlendiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between happiness and life satisfaction of university students was examined. In line with this purpose, data were collected from 490 students (373 female, 177 male) by simple random sampling method. In the research, 'Satisfaction with Life Scale', 'Young Schema Scale Short Form' and 'Happiness Scale' were applied to collect data. The proposed model was tested with structural equation modeling using LISREL software. In line with the findings, it can be said that the suggested mediator model fits well with the data. Positive and significant relationship was found between life satisfaction and happiness in university students. It has been observed that two sub-dimensions (emotional deprivation and pessimism) of early maladaptive schemas play a partial mediating role between life satisfaction and happiness. Results was discussed in the light of literature.

Keywords